088 179 9999
FASENSYSTEEM  | HOE WERKT HET?

In het fasensysteem komen jouw rechten en plichten naar voren. De uitzendcao heeft drie fasen: fase A, B en C. De fase waarin je zit bepaalt jouw rechtspositie. Hoe langer je voor een uitzendbureau werkt, des te meer rechten je hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoeveel uitzendcontracten je mag krijgen, wat jouw ontslagbescherming is en jouw recht op loondoorbetaling bij ziekte.

Het fasensysteem is onderverdeeld in drie fasen. De duur van een fase is verschillend. De fase waarin jij zit hangt af van het aantal weken dat je voor het uitzendbureau werkt. Het aantal uur dat je werkt is hierbij geen factor. 
Het moment van indiensttreding is wel een factor. Het fasensysteem is in 2022 aangepast om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten eerder in vaste dienst kunnen treden. Wanneer je na 3 januari 2022 als uitzendkracht aan de slag gaat, val je binnen het nieuwe fasensysteem. Ben je als uitzendkracht voor 3 januari 2022 in dienst? Dan geldt een overgangsregeling en geldt het nieuwe fasensysteem pas in 2023 voor jou. . 

Fasensysteem  2022
Hieronder zie je in één oogopslag precies hoe lang de fasen zijn in het fasensysteem

Fase

In dienst

voor 03-01-2022

In dienst

na 03-01-2022

Fase A 78 weken 52 weken
Fase B 4 jaar 3 jaar
Fase C Onbepaalde tijd

Onbepaalde tijd

FASE A
De uitzendkracht doorloopt fase A in de eerste 78 gewerkte weken dat hij voor een uitzendbureau werkt. Elke (kalender)week waarin hij werkt – of dat nu één uur of veertig uur is – telt mee voor de telling van die 78 weken. Bij een onderbreking van meer dan zes maanden begint de telling opnieuw.

Voor uitzendkrachten die op of na 3 januari 2022 starten in fase A geldt direct de nieuwe termijn van 52 gewerkte weken. Voor uitzendkrachten die vóór 3 januari 2022 zijn gestart, geldt tot 2 januari 2023 de termijn van maximaal 78 gewerkte weken. Met ingang van 2 januari 2023 geldt de periode van 52 gewerkte weken voor alle uitzendkrachten.

Een Fase A uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt steeds automatisch (van rechtswege) wanneer de uitzending op verzoek van de inlener wordt beëindigd of wanneer de uitzendkracht wil stoppen met werken. Ook bij ziekte van de uitzendkracht eindigt de uitzendovereenkomst met uitzendbeding automatisch.

In fase A kan ook worden gekozen voor een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding. Er geldt wel een minimale contractduur van vier weken voor elkaar opvolgende uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd bij dezelfde uitzendonderneming en voor dezelfde opdrachtgever. Hiermee worden repeterende dag- en weekcontracten tegengegaan.

termijn van kennisgeving (opzegtermijn) - Het uitzendbureau moet de uitzendkracht tijdig laten weten dat de uitzending stopt. De eerste 26 weken geldt er geen opzegtermijn. Na de eerste 26 werkweken geldt hiervoor een termijn van kennisgeving van tien kalenderdagen. Voor de uitzendkracht geldt een termijn van één werkdag.

loon - Het loon is vanaf de eerste werkdag gebaseerd op de inlenersbeloning.

In fase A heeft de uitzendkracht in beginsel alleen recht op betaling van loon over de gewerkte uren, niet over de niet-gewerkte uren. De uitzendkracht en het uitzendbureau kunnen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Als sprake is van oproepwerk kan het zijn dat een uitzendkracht recht heeft op loon over niet gewerkte uren. Bijvoorbeeld als de opdracht minder dan de minimale drie uur per oproep heeft geduurd. De oproepkracht moet dan toch voor drie uur worden betaald. Het loon kan ook niet worden uitgesloten in fase A als het uitzendbureau en de uitzendkracht een vaste urenomvang zijn overeengekomen.

Onderbreking van je werkzaamheden in fase A
Wanneer je 26 aaneengesloten weken niet hebt gewerkt of voor een ander uitzendbureau bent gaan werken begint de telling van de 78 gewerkte weken opnieuw. Bij een onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten van 25 weken of minder blijven jouw gewerkte weken staan. De uitzendonderneming telt na de onderbreking door vanaf waar je gebleven was, zolang je al die weken voor dezelfde uitzendonderneming hebt gewerkt.

FASE B

  1. De uitzendovereenkomsten in fase B hebben geen minimale contractduur.
  2. Jij krijgt telkens een tijdelijk contract als je aan het werk gaat.
  3. Het uitzendbureau mag zelf bepalen hoe lang deze contracten duren.
  4. Er zit wel een maximum aan: je mag als uitzendkracht in fase B maximaal zes tijdelijke contracten overeenkomen binnen een periode van vier jaar.
  5. Als uitzendkracht heb je ook in fase B recht op de inlenersbeloning.
  6. Je gaat deelnemen aan de plusregeling pensioen;

Per 3 januari 2022 is het fasensysteem aangepast. De duur van fase B wordt in de nieuwe fasensysteem verkort naar 3 jaar.
In deze periode mogen er maximaal zes uitzendovereenkomsten afgesloten worden.
Treed jij in dienst na 3 januari 2022, dan gelden de regels van het nieuwe fasensysteem voor jou.
Ben je al uitzendkracht voor deze datum? Dan gelden de nieuwe regels vanaf januari 2023, vanaf dat moment gelden de nieuwe regels voor alle uitzendkrachten.

Stopt het werk bij de opdrachtgever, maar loopt je fase B contract nog? Dan moet het uitzendbureau passend werk voor je zoeken. Totdat dit gelukt is, heb je recht op een deel van je loon. Je moet passende arbeid wel accepteren als het uitzendbureau dit aanbiedt. Passend werk is een functie die niet meer dan twee functiegroepen lager ligt dan de eerste functie die je hebt uitgevoerd. Ook moet het aantal uren voor de nieuwe opdracht overeenkomen met de uren in je contract. Weiger je een redelijk aanbod? Dan vervalt je recht op vervangend werk én je recht op loondoorbetaling.

Bij een uitzendcontract zonder uitzendbeding geldt de wettelijke opzegtermijn.
In fase B is dat altijd het geval, want in een fase B contract mag geen uitzendbeding worden opgenomen. Hoe lang de opzegtermijn precies is, hangt ervan af hoe lang je al in dienst bent. Zo is bij een fase B contract de opzegtermijn één maand als je korter dan vijf jaar in dienst bent, en twee maanden als je tussen de vijf en tien jaar in dienst bent.

Onderbreking en hertelling in fase B
Het gebeurt weleens dat je niet meteen weer aan de slag kunt wanneer er een opdracht afloopt. Na afloop van de overeenkomst vervallen de weken die je hebt opgebouwd niet meteen. Tot 13 weken tellen deze weken gewoon mee voor de opbouw van de vier jaar. Als je in fase B tussen de 13 en 26 weken niet werkt voor jouw uitzendonderneming, dan begint fase B opnieuw. Pas wanneer je 26 weken lang niet werkt, vervalt je fase B contract. Als je later weer voor het uitzendbureau gaat werken, begin je weer in fase A.

FASE C

Zodra in fase B meer dan 3 (2022) of 4 (2021) jaar gewerkt is, of het 6e contract is afgelopen, is het volgende contract een fase C contract. Dat is simpelweg een contract voor onbepaalde tijd.


Copyright BeterBaan 2020
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.