088 179 9999
Algemene Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van BeterBaan uitzendbureau BV

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen
Artikel 1. Definities in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Uitzendbureau: iedere persoon die namens BeterBaan uitzendbureau BV aan een inlener uitzendkrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener.
2.Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van BeterBaan uitzendbureau BV werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een inlener.
3.Inlener: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van een uitzendonderneming voorziet van uitzendkrachten.
4.Opdracht: de overeenkomst tussen BeterBaan uitzendbureau BV en een inlener op basis waarvan -en in zoverre telkens- één enkele uitzendkracht ten behoeve van die inlener door tussenkomst van BeterBaan uitzendbureau BV werkzaamheden zal verrichten.
5.Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendkracht door het uitzendbureau, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van BeterBaan uitzendbureau BV ter beschikking wordt gesteld van een inlener om krachtens een door deze aan het uitzendbureau verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die inlener.
6.Arbeidsbemiddeling: iedere intercedent die ten behoeve van een BeterBaan uitzendbureau BV, een werkzoekende, een inlener, behulpzaam is bij het zoeken van arbeidskrachten.
7.Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van BeterBaan uitzendbureau BV.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van BeterBaan uitzendbureau BV aan- en op iedere overeenkomst tussen de BeterBaan uitzendbureau BV en een inlener waarop de uitzendonderneming deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voorvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen BeterBaan uitzendbureau BV en een inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.De inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend metde toepasselijkheid daarvan op een later met BeterBaan uitzendbureau BV gesloten overeenkomst in te stemmen.
3.Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
4.BeterBaan uitzendbureau BV is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de inlener voor zover die afwijken van deze voorwaarden.
5.Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Artikel 3. Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden
1.De facturen van BeterBaan uitzendbureau BV zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de inlener voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren.
2.Facturen worden verstuurd onder de handelsnaam “BeterBaan”, en/of “BeterEntertainment”, en/of “DoggyRecords” alle in opdracht van BeterBaan uitzendbureau BV
3.De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige, volledige invulling en ondertekening van de tijdverantwoordingsformulieren.
4.Bij verschil tussen een bij BeterBaan uitzendbureau BV ingeleverd tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij BeterBaan uitzendbureau BV ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de inlener het tegendeel kan aantonen.
5.Indien de inlener niet aan het gestelde in het tweede lid voldoet, kan BeterBaan uitzendbureau BV besluiten om de inlener te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. BeterBaan uitzendbureau BV zal hiertoe niet overgaan zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de inlener heeft plaatsgevonden.
6.De inlener dient ervoor zorg te dragen dat de facturen van BeterBaan uitzendbureau BV, zonder enige inhouding, korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.
7.Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan BeterBaan uitzendbureau BV werken voor de inlener bevrijdend. Het rechtstreeks betalen dan wel het verstrekken van voorschotten aan de uitzendkracht door de inlener zijn niet toegestaan, ongeacht de reden of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen BeterBaan uitzendbureau BV niet en leveren geen grond op voor enige schulddelging of verrekening.
8.Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de inlener van enige door hem verschuldigde bedragen, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de inlener tevens een vertragingsrente van 2,5% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan BeterBaan uitzendbureau BV verschuldigd.
9.Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die de uitzendonderneming moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de inlener, zijn voor rekening van de inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van BeterBaan uitzendbureau BV, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden, met een minimum van € 400,00 vastgesteld op tenminste 20% van de hoofdsom.
10.Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wettelijk vastgestelde loon en/of lastenverhogingen zoals premies sociale verzekeringen, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een opdracht.
11.Indien tijdens het einde van de uitzendperiode aan inlener blijkt dat de uitzendkracht langer dan 24 Maanden werkzaam is geweest voor BeterBaan Uitzendbureau BV, zal de inlener na beëindiging van de overeenkomst een afrekening krijgen van de transitievergoeding gelijk aan de bruto transitievergoeding + wettelijk bepaalde reserveringen + de loonheffingen, belastingen en overige wettelijke bepaalde kosten. Voor de berekening van de transitievergoeding word naar het volledig dienstverband gekeken, inclusief onderbrekingen korter dan 6 maanden. Alle fases waarin de uitzendkracht werkzaam was tellen mee. Het betreft in deze niet de gewerkte weken maar de kalenderperiodes. De inlener dient de transitievergoeding te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
12.De hoogte van de transitievergoeding is wettelijk bepaald en bedraagt 1/6 maandsalaris per gewerkt halfjaar. Daarbij wordt het halve jaar naar beneden afgerond. 3 jaar en 4 maanden dienstverband is dus gelijk aan een maandsalaris.
Artikel 4. Ontbinding
1.Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij -buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald- gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
2.Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: de ander partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de ander partij wordt geliquideerd, de ander partij zijn huidige onderneming staakt, buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, danwel indien de ander partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
3.Indien de inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens BeterBaan uitzendbureau BV nog niet is uitgevoerd.
4.Bedragen die BeterBaan uitzendbureau BV vóór de ontbinding aan de inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5.Indien de inlener, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is BeterBaan uitzendbureau BV gerechtigd haar verplichtingen jegens de inlener op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de inlener gehouden te zijn. Hiertoe is de uitzendonderneming eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
Artikel 5. Aansprakelijkheid
1.Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is de uitzendonderneming niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken danwel personen bij of van de inlener of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van: het terbeschikkingstellen van een uitzendkracht door BeterBaan uitzendbureau BV aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan hem gestelde vereisten. Het eenzijdig opzeggen door, en een doen of nalaten van een uitzendkracht, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht.
2.Eventuele aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde danwel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is BeterBaan uitzendbureau BV nimmer aansprakelijk.
3.De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
4.In ieder geval dient de inlener BeterBaan uitzendbureau BV te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die uitzendkracht of derden.
5.De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BeterBaan uitzendbureau BV en/of diens leidinggevend personeel.
6.BeterBaan uitzendbureau BV heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van BeterBaan uitzendbureau BV uitzendonderneming maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen danwel beperken.
Artikel 6. Overmacht
1.In geval van overmacht van BeterBaan uitzendbureau BV zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van BeterBaan uitzendbureau BV onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
2.Zodra zich bij BeterBaan uitzendbureau BV een overmachttoestand voordoet als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de inlener.
3.Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
4.Zolang de overmachttoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van BeterBaan uitzendbureau BV zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
5.Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De inlener is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan BeterBaan uitzendbureau BV verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan BeterBaan uitzendbureau BV te betalen.
6.BeterBaan uitzendbureau BV is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid van dit artikel bedoeld.
Artikel 7. Reclame
1.Reclames ter zake van door BeterBaan uitzendbureau BV aan de inlener verstuurde facturen dienen binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de inlener aan de uitzendonderneming kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op reclame.
2.Een reclame schort de betalingsverplichting van de inlener niet op.
Artikel 8. Geschillen
1.Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
2.Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
3.Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank vinnen het arrondissement waarbinnen BeterBaan uitzendbureau BV is gevestigd.
Hoofdstuk 2 Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van uitzendkrachten
Artikel 9. Uur beloning en overige vergoedingen van de uitzendkracht
1.De beloning en overige vergoedingen van de uitzendkracht worden steeds vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling, bepaald aan de hand van gesprekken die ter zake door BeterBaan uitzendbureau BV worden gevoerd met de inlener en de uitzendkracht.
2.De beloning en overige vergoedingen van de uitzendkracht zullen worden afgestemd op de beloning en overige vergoedingen zoals beschreven in de CAO welke van toepassing is op het bedrijf van de inlener, door schaarste op de arbeidsmarkt kan BeterBaan uitzendbureau BV hier echter te allen tijde van afwijken.
3.Indien op het bedrijf van de inlener geen CAO van toepassing is, wordt bij de bepaling van de beloning en overige vergoedingen van de uitzendkracht uitgegaan van de maatstaven die daarvoor worden gehanteerd binnen het bedrijf van de inlener, met dien verstande dat in ieder geval rekening wordt gehouden met de wijze van bepaling daarvan voor het, met de uitzendkracht vergelijkbaar, vast personeel in dienst van de inlener in dezelfde leeftijd, in dezelfde functie en rekening houdend met dezelfde ervaring.
Artikel 10. Inhoud van de overeenkomst en opzegtermijnen
1.In de overeenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Zo mogelijk en wenselijk wordt daarin verder de begin- en einddatum van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, een opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht vastgelegd. Behalve in fase B en C is de opgenomen tijdsduur een indicatie en niet bindend voor BeterBaan uitzendbureau BV, de inlener of de uitzendkracht.
2.Indien BeterBaan uitzendbureau BV of de inlener de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl de uitzendkracht in fase A werkzaam is, dan behoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.De opdracht, waarbij de aan de inlener ter beschikking gestelde uitzendkracht in fase B werkzaam is, wordt overeengekomen voor minimaal drie maanden en eindigt slechts door het verstrijken van de overeengekomen contractsduur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De uitzendonderneming zal de inlener hierop nadrukkelijk schriftelijk attenderen vóór het aangaan van de opdracht.
4.Indien de inlener de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, werkzaam in fase B, tussentijds wenst te beëindigen, zal de inlener aan BeterBaan uitzendbureau BV verschuldigd zijn een terstond opeisbare boete, groot 100% van het laatstgeldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht, zulks voor de duur van de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging door de inlener van de terbeschikkingstelling, tot het moment van afloop van de opdracht zoals overeengekomen.
5.Indien de inlener de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl de uitzendkracht in fase C werkzaam is, geldt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, het volgende opzegregime: tot en met de 7e week: géén opzegtermijn de 8e tot en met de 11e week: 5 werkdagen de 12e tot en met de 15e week: 7 werkdagen de 16e tot en met de 19e week: 9 werkdagen de 20e tot en met de 23e week: 12 werkdagen vanaf de 24e week: 18 werkdagen
Artikel 11. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de uitzendkracht
1.Indien de inlener met een hem, door BeterBaan uitzendbureau BV, terbeschikkinggestelde uitzendkracht, of met de uitzendkracht welke aan hem ter beschikking gesteld zal gaan worden, rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, dan dient hij BeterBaan uitzendbureau BV daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde de wens van de inlener te bespreken.
2.De inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aan indien de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met BeterBaan uitzendbureau BV niet rechtsgeldig heeft beëindigd, onverminderd de overige verplichtingen van de inlener als bedoeld in lid 3.
3.Indien de inlener direct, of binnen een periode van 1560 gewerkte uren door de uitzendkracht aanvang van de opdracht, een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met de betrokken uitzendkracht aangaat, zal hij aan BeterBaan uitzendbureau BV verschuldigd zijn een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete groot 100% van het laatstgeldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht, zulks voor de duur van de periode vanaf het moment van aangaan door de inlener van de voornoemde arbeidsverhouding met de uitzendkracht tot het moment van afloop van de in de aanvang dezes genoemde periode van 1560 gewerkte uren.
4.De inlener (doorlener) die niet zijn eigen personeel uitleent maar de door hem ingeleende uitzendkracht op zijn beurt weer uitleent aan een ander, de uiteindelijke inlener, is aan BeterBaan uitzendbureau BV (werkgever) de boete verschuldigd zoals bedoeld in het vorig lid, indien er rechtstreeks een arbeidsverhouding wordt aangegaan tussen de uiteindelijke inlener en de uitzendkracht binnen een periode van 1560 gewerkte uren door de uitzendkracht na aanvang van de opdracht.
5.De inlener dient te allen tijde een eventueel tussen BeterBaan uitzendbureau BV en de uitzendkracht overeengekomen non-concurrentiebeding te eerbiedigen. Op verzoek van de inlener zal BeterBaan uitzendbureau BV hem informeren omtrent het bestaan en de inhoud van een zodanig beding.
Artikel 12. Selectie van uitzendkrachten
1.De uitzendkracht wordt door BeterBaan uitzendbureau BV gekozen enerzijds aan de hand van de bij BeterBaan uitzendbureau BV bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare uitzendkrachten en anderzijds aan de hand van de door inlener aan de uitzendonderneming verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.
2.Niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in het vorige lid, kunnen niet door de inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze door BeterBaan uitzendbureau BV niet worden gehonoreerd.
3.De inlener heeft het recht om indien een uitzendkracht niet voldoet aan de door de inlener gestelde eisen, zulks binnen 4 uur na de aanvang der werkzaamheden aan BeterBaan uitzendbureau BV kenbaar te maken. In dat geval is de inlener slechts gehouden aan BeterBaan uitzendbureau BV te betalen de door deze aan de uitzendkracht verschuldigde beloning en reserveringen, vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten en premieheffing, en CAO-verplichtingen.
Artikel 13. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens BeterBaan uitzendbureau BV
1.De inlener is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
2.De inlener is jegens BeterBaan uitzendbureau BV aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de inlener aantoont dat hij de in lid 1 van zijn artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht.
3.Indien de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens BeterBaan uitzendbureau BV gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de inlener aantoont dat hij de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht.
4.De inlener zal BeterBaan uitzendbureau BV te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens de BeterBaan uitzendbureau BV ingesteld wegens het niet nakomen door de inlener van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent BeterBaan uitzendbureau BV de bevoegdheid haar aanspraken te zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, danwel mede namens BeterBaan uitzendbureau BV tegen de inlener geldend te maken.
5.De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoelt dit artikel.
Artikel 14. Overige verplichtingen van de inlener
1.Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, dient de inlener aan BeterBaan uitzendbureau BV de noodzakelijke informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht, alsmede BeterBaan uitzendbureau BV een Risico- Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) ter hand te stellen, bevattende de specifieke kenmerken van de door de uitzendkracht in te nemen arbeidsplaats. BeterBaan uitzendbureau BV zal voor doorgeleiding van voorbedoelde informatie en documentatie aan de uitzendkracht zorgdragen.
Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling
Artikel 15. Toepasselijkheid algemene bepalingen
1.De in hoofdstuk 1 opgenomen bepalingen zijn gelijkelijk van toepassing op de relatie tussen arbeidsbemiddeling en opdrachtgever, uitgezonderd het artikel 3 leden 1, 2, 3, 4 en 6 bepaalde.
2.Waar in hoofdstuk 1 wordt gesproken over: ‘uitzendbureau’, ‘inlener’, ‘uitzendkracht’ of ‘terbeschikkingstellen’, dient, wanneer sprake is van arbeidsbemiddeling, voor deze begrippen respectievelijk gelezen te worden: ‘arbeidsbemiddeling’, ‘opdrachtgever’ en ‘werkzoekende’.
Artikel 16. Honorarium en inhoud van de overeenkomst
1.Het door de opdrachtgever aan de BeterBaan uitzendbureau BV verschuldigde honorarium kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de werkzoekende aangeboden bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantietoeslag, welk percentage minimaal 18% bedraagt.
2.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het in het vorige lid van dit artikel bedoelde honorarium slechts dan verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk aanstelling tot ambtenaar met een door BeterBaan uitzendbureau BV geselecteerde werkzoekende. Ook indien zich de situatie voordoet als in artikel 18 bepaald, is de opdrachtgever het in lid 1 van dit artikel bedoelde honorarium verschuldigd.
3.In de overeenkomst wordt, voor zover relevant, de duur van arbeidsbemiddeling, de wijze waarop deze door BeterBaan uitzendbureau BV wordt uitgevoerd en het daarvoor door de opdrachtgever aan BeterBaan uitzendbureau BV verschuldigde honorarium opgenomen.
4.Onder het honorarium wordt niet verstaan de plaatsings- en productiekosten van advertenties, de reis- en verblijfskosten van de werkzoekende en de kosten van een psychologische test.
Artikel 17. Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende
1.Indien de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen zes maanden na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door BeterBaan uitzendbureau BV geselecteerde werkzoekende, is hij aan BeterBaan uitzendbureau BV verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium voor de bemiddeling dan wel gelijk aan het honorarium dat in rekening zou zijn gebracht indien er geen rechtstreekse arbeidsverhouding als hiervoor bedoeld zou zijn aangegaan.
Artikel 18. Selectie van werkzoekende
1.De werkzoekende wordt door BeterBaan uitzendbureau BV geselecteerde enerzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan BeterBaan uitzendbureau BV verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij BeterBaan uitzendbureau BV bekende hoedanigheden en kundigheden van de werkzoekende.
2.Niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen betreffende de gewenste kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door BeterBaan uitzendbureau BV niet worden gehonoreerd.
Artikel 19: Intellectuele eigendom
1.Alle intellectuele eigendomsrechten op de ICT-middelen, de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar de opdrachtgever toegang toe krijgt in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de opdrachtgever, berusten uitsluitend bij BeterBaan of haar licentiegevers. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op verzoek en/of op kosten van de opdrachtgever gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken. Aan de opdrachtgever wordt met betrekking tot de ICT-middelen en voornoemd materiaal alleen een tijdelijk, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft, voor zover en zolang dit nodig is om gebruik te kunnen maken van de tussen BeterBaan en de opdrachtgever overeengekomen diensten. Door BeterBaan specifiek voor de opdrachtgever vervaardigd materiaal, zoals een klantspecifiek rapport, mag ook na afloop van de dienstverlening nog - voor eigen interne bedrijfsdoeleinden - door de opdrachtgever worden gebruikt.
2.BeterBaan is vrij alle van de opdrachtgever ontvangen input, feedback, suggesties e.d. voor de ICT-middelen en het in lid 1 bedoelde materiaal te gebruiken zonder nadere toestemming of verschuldigdheid van enige vergoeding. Indien BeterBaan op verzoek of suggestie van de opdrachtgever al dan niet tegen betaling aanvullingen of aanpassingen in de ICT-middelen of het materiaal aanbrengt, dan heeft BeterBaan het recht dergelijke aanpassingen en/of aanvullingen ook beschikbaar te maken aan overige gebruikers van de ICT-middelen of het materiaal. BeterBaan is niet verplicht op enig verzoek tot aanpassing of aanvulling van haar ICT-middelen of materiaal in te gaan.
3.De opdrachtgever vrijwaart BeterBaan tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden op door de opdrachtgever in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst aan BeterBaan of de medewerker beschikbaar gesteld materiaal.
4.Aan de opdrachtgever komen de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de door de medewerker verrichten werkzaamheden toe, indien en voor zover dit bij de wet is bepaald. BeterBaan zal de medewerker op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde - voor zover nodig en mogelijk - te bewerkstelligen, althans te bevorderen dat alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de werkzaamheden van de medewerker toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever.
5.Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de medewerker aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 4 bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert BeterBaan over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan BeterBaan.
Artikel 20: Geheimhouding
1.BeterBaan en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, medewerkers, werknemers, klanten en overige relaties, die aan hen bekend is geworden in verband met een aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij - en dan voor zover - verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2.BeterBaan legt haar medewerkers een algemene geheimhoudingsverplichting op. Daarnaast kan op verzoek van de opdrachtgever een meer specifieke geheimhoudingsverplichting worden afgesproken. De inhoud hiervan wordt in overleg tussen BeterBaan en de opdrachtgever afgestemd. Het staat de opdrachtgever ook vrij om de medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert BeterBaan over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan BeterBaan.
3.BeterBaan kan niet instaan voor de naleving van enige geheimhoudingsverplichting door de medewerker en is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de medewerker. De opdrachtgever zal BeterBaan vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de medewerker.
Artikel 21: Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever
1.De opdrachtgever verklaart zich bekend met de wet-en regelgeving betreffende het vaststellen van de identiteit van medewerkers. De opdrachtgever is gehouden zelf: • de identiteit van de kandidaat, de medewerker of een andere bij hem werkzame persoon vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument, als bedoeld in artikel 1 sub 1, 2 en 3 van de Wet op de identificatieplicht, uitvoeren; en • vast te stellen of de aan hem voorgestelde kandidaten, de bij hem werkzame medewerkers of andere personen, gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten. In geval van terbeschikkingstelling van vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen, zal BeterBaan voorafgaand aan de terbeschikkingstelling een afschrift van het identiteitsdocument aan de opdrachtgever verstrekken en zal de opdrachtgever zich voorafgaand aan de terbeschikkingstelling er van vergewissen of hij dit afschrift van het identiteitsdocument heeft ontvangen en in zijn administratie heeft opgenomen.
Artikel 22: Voorkoming van discriminatie
1.De opdrachtgever en BeterBaan zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst, in het bijzonder de opdracht tot werving en selectie of tot terbeschikkingstelling van medewerkers, uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen.
2.De opdrachtgever en BeterBaan zullen geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.
Artikel 23: Medezeggenschap
1.De opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn verplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR).
2.De opdrachtgever zal het voor zijn onderneming ingestelde medezeggenschapsorgaan tijdig informeren met betrekking tot de (verwachte) inzet van medewerkers in zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever zich bij de vervulling van deze informatieverplichtingen wenst te baseren op door BeterBaan verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waartoe de WOR verplicht.
3.De opdrachtgever staat er voor in dat op het moment dat een opdracht of overige overeenkomst tot stand komt, er voldaan is aan de verplichtingen van de opdrachtgever op grond van de WOR, zoals het vragen van advies aan het voor zijn onderneming ingestelde medezeggenschapsorgaan.
4.Medewerkers krijgen na 24 maanden bij de opdrachtgever te hebben gewerkt medezeggenschapsrechten bij die opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om de medewerker, die lid is van een medezeggenschapsorgaan van BeterBaan of van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving. Indien de medewerker medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de medewerker onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband met het uitoefenen van medezeggenschap.
Artikel 24: Economische Sancties
1.De opdrachtgever verklaart dat zijn onderneming, zijn eventuele dochterondernemingen en zijn directieleden en medewerkers niet voorkomen op sanctielijsten en ook nooit onderwerp zijn geweest van vorderingen, procedures of onderzoeken in verband met economische sancties. De opdrachtgever staat ervoor in dat de opdrachtgever en zijn eventuele dochterondernemingen niet in strijd handelen met economische sancties en ook niet betrokken zijn bij activiteiten waardoor BeterBaan of medewerkers van BeterBaan in strijd handelen met economische sancties. De opdrachtgever garandeert dat gelden die worden betaald aan BeterBaan niet afkomstig zijn van activiteiten die in strijd zijn met economische sancties.
Hoofdstuk 4 Privacy overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Artikel 25: Privacy Doel
1.In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De opdrachtgever en BeterBaan zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van BeterBaan die BeterBaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door BeterBaan aan hem verstrekte gegevens.
2.De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan BeterBaan alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
3.De opdrachtgever vrijwaart BeterBaan tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens BeterBaan in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde en vergoedt de daarmee samenhangende door BeterBaan gemaakte kosten.
Artikel 26: Privacy regels
A.BeterBaan gebruikt bepaalde persoonsgegevens over bepaalde personen. Om welke persoonsgegevens (de "Persoonsgegevens") het gaat, en om welke (categorieën) personen van wie de Persoonsgegevens zijn, staat omschreven in Bijlage 1. De personen om wiens Persoonsgegevens het gaat worden hierna de “Betrokkenen” genoemd.
B.De Persoonsgegevens zijn aan te merken als persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hierna: de “Wet”, of bij verwijzingen naar specifieke artikelen uit de Wet: "AVG".
C.BeterBaan is aan te merken als “(verwerkings)verantwoordelijke” voor de Persoonsgegevens in de zin van de Wet. Daarom moet BeterBaan er voor zorgen dat de Wet wordt nageleefd wanneer personen of externe bedrijven in opdracht van BeterBaan met de Persoonsgegevens "handelingen/verwerkingen" verrichten. Onder “handelingen/verwerkingen” vallen alle handelingen met de Persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, vastleggen, opslaan, inzien, verwijderen, doorgeven, ordenen, wijzigen, gebruiken, verspreiden, combineren en afschermen. Omdat Opdrachtgever handelingen met de Persoonsgegevens verricht in opdracht van BeterBaan is Opdrachtgever aan te merken als “verwerker” van de Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet.
D.Opdrachtgever verleent specifiek voor de BeterBaan de volgende dienst(en): Tewerkstellen van uitzendkrachten. Dit wordt hierna de “Dienst” genoemd. Het doel van de verwerking van de Persoonsgegevens door de Opdrachtgever is om het de Opdrachtgever mogelijk te maken de Dienst te verlenen.
E.De volgende persoonsgegevens worden door opdrachtgever verwerkt: “Alle gegevens die betrekking hebben op de uitzendkracht / werknemer / voorgestelde kandidaten, zoals NAW Gegevens, Werkhistorie, Opleidingshistorie, Dossiers / Overeenkomsten, Financiële gegevens, Verloningsadministratie, Contracten, Overeenkomsten, Bevestigingen, Verlonings data, Backup’s, Inlog data, Wachtwoord data. De persoonsgegevens als omschreven in dit artikel vallen onder:“Grondslag” Gerechtvaardigd belang, “Grondslag” Toestemming & “Grondslag” Wettelijke plicht. Als Opdrachtgever voor BeterBaan Persoonsgegevens verwerkt die niet omschreven staan in dit Artikel, dan vallen die Persoonsgegevens alsnog onder deze Algemene voorwaarden.
Artikel 27: Algemene Privacy m.b.t. persoonsgegevens
1.Opdrachtgever staat er voor in dat het met betrekking tot de Persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen toepast zodat Opdrachtgever aan de vereisten van Wet voldoet en de bescherming van de rechten van de Betrokkenen waarborgt.
2.Opdrachtgever zal verder die maatregelen nemen die nodig zijn om te zorgen dat het aan de verplichtingen op grond van deze Opdrachtgeversovereenkomst voldoet.
3.Opdrachtgever benoemt een persoon binnen diens organisatie zal toezien op naleving van de verplichtingen en geeft deze naam aan BeterBaan door.
Artikel 28: Privacy handelingen verrichten in opdracht van BeterBaan
1.Opdrachtgever mag alleen handelingen verrichten met de Persoonsgegevens op schriftelijke instructie van BeterBaan.
2.Het voorgaande betekent onder andere dat Opdrachtgever:
a.uitsluitend voor het uitvoeren van de Dienst handelingen met de Persoonsgegevens mag verrichten;
b.uitsluitend de handelingen mag verrichten zoals omschreven in Bijlage 1 en eventuele overige handelingen mag verrichten zoals door BeterBaan schriftelijk aangegeven;
c.de Persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden mag gebruiken, en dus geen zelfstandige beslissingen mag nemen over wat er met de Persoonsgegevens gebeurt, zoals de Persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij (anders dan een toegestane Sub-Opdrachtgever), tenzij Opdrachtgever daar wettelijk toe is verplicht. Als Opdrachtgever wel dergelijke zelfstandige beslissingen zou nemen (behalve op basis van de wettelijke plicht), wordt de Opdrachtgever BeterBaan in de zin van de Wet en moet het voldoen aan alle verplichtingen uit de Wet;
d.er voor zorg draagt dat alle onder het gezag van Opdrachtgever werkende personen ( “Medewerkers”) ook uitsluitend de afgesproken handelingen met de Persoonsgegevens verrichten;
e.de Persoonsgegevens ook voor het overige uitsluitend overeenkomstig deze Opdrachtgeversovereenkomst mag verwerken.
3.De Opdrachtgever mag uitsluitend buiten de schriftelijke instructies van BeterBaan handelingen verrichten met de Persoonsgegevens als Opdrachtgever dit moet op grond van een op Europees recht gebaseerde wettelijke verplichting. Als op Opdrachtgever een dergelijke wettelijke verplichting rust, informeert Opdrachtgever de BeterBaan daarover voordat de Opdrachtgever de specifieke wettelijk verplichte handeling uitvoert. Dit, tenzij de betreffende wetgeving het de Opdrachtgever verbiedt om de BeterBaan te infomeren om gewichtige redenen van algemeen belang. In het geval dat Opdrachtgever door een overheidsinstantie of een andere soort derde verplicht wordt om inzage te geven in de Persoons-gegevens of deze ter beschikking te stellen, geldt daarnaast het bepaalde in artikel 36 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden.
4. Voor het uitvoeren van de Dienst zal Opdrachtgever (incidenteel) contact hebben met de Betrokkenen. Opdrachtgever zal daarbij de richtlijnen volgen zoals omschreven in het betreffende reglement van BeterBaan. De BeterBaan behoudt zich het recht voor dat reglement van tijd tot tijd aan te passen en zal de Opdrachtgever daar vooraf over informeren.
Artikel 29: Beschikbaarheid van de Persoonsgegevens m.b.t. Privacy
1.Om te zorgen dat BeterBaan altijd kan beschikken over de Persoonsgegevens zal Opdrachtgever de door BeterBaan opgevraagde Persoonsgegevens binnen 24 uur aan BeterBaan ter beschikking stellen op een door BeterBaan aangegeven manier. Indien en zolang de BeterBaan op afstand toegang heeft tot alle Persoonsgegevens en deze ook op afstand kan opvragen, geldt de hiervoor genoemde verplichting niet.
2.Om te zorgen voor continue beschikbaarheid van de Persoonsgegevens garandeert Opdrachtgever dat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn voor het geval dat zich storingen voor doen in de faciliteiten met behulp waarvan de Persoonsgegevens worden opgeslagen, daaronder ook begrepen stroomvoorzieningen.
3.Opdrachtgever bewaart de Persoonsgegevens in een format waardoor zij in hun geheel kunnen worden overgedragen aan BeterBaan, zodra deze daar om verzoekt.
Artikel 30: Meewerken met BeterBaan m.b.t. Privacy
1.Opdrachtgever onderkent dat BeterBaan in voldoende mate controle over de Persoonsgegevens moet hebben om te voldoen aan diens verplichtingen op grond van de Wet. Voor dit doel zal Opdrachtgever:
a.rekening houdend met de aard van de handelingen met de Persoonsgegevens, voor zover mogelijk, met de BeterBaan meewerken door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, bij het vervullen van diens plicht om verzoeken van Betrokkenen te beantwoorden;
b.rekening houdend met de aard van de handelingen en de voor Opdrachtgever beschikbare informatie, de BeterBaan assisteren bij het nakomen van de verplichtingen tot beveiliging van de Persoonsgegevens, het voldoen aan de verplichting tot het melden van Incidenten zoals genoemd in artikel 7 (Beveiligingsincidenten melden), het uitvoeren van privacy impact assessments (PIA's) en het vooraf raadplegen van de privacy-toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) wanneer dat nodig is;
c.voor het overige de redelijkerwijs door BeterBaan verzochte medewerking verlenen zodat BeterBaan aan diens verplichtingen op grond van de Wet kan voldoen.
Artikel 31: Informatieplicht opdrachtgever i.v.m. Privacy
1.In het algemeen zal Opdrachtgever BeterBaan informeren over feiten en omstandigheden die relevant zijn in verband met de verwerking van de Persoonsgegevens. Dit om er voor te zorgen dat BeterBaan inzicht heeft in de verwerking van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever.
2.In ieder geval zal Opdrachtgever BeterBaan op de hoogte brengen van, en daarbij de nodige informatie verstrekken over:
a.ieder Incident zoals genoemd in artikel 7 (Beveiligingsincidenten melden);
b.ieder aan de Opdrachtgever gericht verzoek van een Betrokkene met betrekking tot diens Persoonsgegevens;
c.iedere belangrijke wijziging in de dienstverlening van Opdrachtgever die van invloed is op de verwerking van de Persoonsgegevens;
d.iedere beslaglegging op de servers of andere apparatuur waar de Persoonsgegevens op staan die in eigendom zijn van de Opdrachtgever of waar Opdrachtgever kennis van heeft;
e.alle informatie die nodig is om de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze Opdrachtgeversovereenkomst aan te tonen;
f.het bestaan van omstandigheden waardoor er een reële kans bestaat dat Opdrachtgever, dan wel een Sub-Opdrachtgever, failliet zal worden verklaard of surseance van betaling moet aanvragen.
Artikel 32: Beveiligingsmaatregelen m.b.t. Privacy
1.Opdrachtgever staat er voor in dat het, rekening houdend met de stand van de techniek, de beveiligingskosten, de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de handelingen die de Opdrachtgever met de Persoonsgegevens verricht en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de Betrokkenen, toepasselijke technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau van de Persoonsgegevens te waarborgen. Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico's, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens, ofwel per ongeluk ofwel onrechtmatig.
2.De beveiligingsmaatregelen moeten, waar passend, de volgende maatregelen omvatten:
a.de pseudonimisering en versleuteling van de Persoonsgegevens;
b.het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de systemen waarin de Persoonsgegevens worden verwerkt te garanderen;
c.het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;
d.een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de Persoonsgegevens;
e.technische voorzieningen om te zorgen dat de Persoonsgegevens worden afgescheiden van andere bij de Opdrachtgever opgeslagen gegevens.
3.Waar Opdrachtgever voor het uitvoeren van de Dienst toegang heeft tot de Persoonsgegevens, zal Opdrachtgever binnen diens organisatie maatregelen treffen om er voor te zorgen dat alleen Medewerkers toegang krijgen tot de Persoonsgegevens die daar noodzakelijkerwijs toegang toe moeten krijgen.
4.Opdrachtgever zal indien gevraagd aan BeterBaan een rapport verstrekken met daarin informatie over de status van de beveiliging, over voorgevallen Incidenten (zie artikel 7) en eventuele overige relevante informatie over de beveiliging.
5.Soorten gegevens waarvoor een Hoog Beveiligingsniveau noodzakelijk is: “Gevoelige gegevens” zijn gegevens die een indringend/persoonlijk beeld kunnen geven van iemand, bijvoorbeeld betaalgegevens, andere soorten financiële gegevens, locatiegegevens, beoordelingen van werknemers. “Bijzondere persoonsgegevens” ras of etnische achtergrond, genetische kenmerken, biometrische kenmerken om de Betrokkene te identificeren, strafrechtelijk verleden of strafrechtelijke feiten. BSN of een ander wettelijk identificatienummer Voor bijzondere Persoonsgegevens en gevoelige Persoonsgegevens geldt een hoger beveiligingsniveau dan voor gewone Persoonsgegevens.
Artikel 33: Privacy Beveiligingsincidenten melden
1.In het geval dat zich aan de zijde van Opdrachtgever en/of een Sub-Opdrachtgever een (beveiligings)incident voordoet dat betrekking heeft op de Persoonsgegevens en dat per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot, of kan leiden tot, de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van, of de ongeoorloofde toegang tot de Persoonsgegevens, bijvoorbeeld (i) waardoor (er een risico bestaat dat) een onbevoegde derde toegang en/of de beschikking krijgt over de Persoonsgegevens, (ii) dan wel waardoor de Persoonsgegevens zijn, of kunnen worden gewijzigd en/of aangetast door een onbevoegde, (iii) dan wel waardoor de Persoonsgegevens verloren zijn gegaan zonder dat er een (complete) back-up is van die Persoonsgegevens (hierna: een “Incident”), zal Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging en uiterlijk binnen 12 uur aan BeterBaan melding maken van dit feit.
2.Opdrachtgever doet de melding aan de FG en of Directie van BeterBaan en bia mail , en bij gebreke daarvan, aan de gebruikelijke contactpersoon bij BeterBaan. De melding wordt zowel telefonisch al per mail gedaan en daarna verstrekt Opdrachtgever de overige informatie over het Incident per e-mail , waarbij zeer urgente informatie echter daarnaast ook telefonisch wordt doorgegeven.
3.Na de eerste melding houdt Opdrachtgever BeterBaan continue op de hoogte van de ontwikkelingen rond het Incident. Tevens overlegt Opdrachtgever op verzoek van BeterBaan over de acties die moeten worden ondernomen in verband met het Incident.
4.Bij de melding zal Opdrachtgever de volgende beschikbare informatie verstrekken:
a.een omschrijving van het Incident, waaronder de oorzaak van het Incident, de betreffende (categorieën) Persoonsgegevens, de aard van de Persoonsgegevens, de aard van het Incident, de omvang van het Incident, de (geschatte) hoeveelheid Persoonsgegevens waar het om gaat;
b.de (waarschijnlijke) gevolgen die het Incident heeft voor BeterBaan en de Betrokkenen;
c.welke maatregelen zijn genomen om de gevolgen van het Incident te beperken en/of de maatregelen die nog moeten worden genomen om de gevolgen te beperken en het tijdspad waarbinnen die maatregelen worden uitgevoerd;
d.als de Opdrachtgever een functionaris gegevensbescherming (FG) heeft, de naam en contactgegevens van de FG, en anders die van een andere contactpersoon bij Opdrachtgever;
e.alle overige informatie over het Incident waar BeterBaan om verzoekt en/of die relevant is voor BeterBaan om te weten als BeterBaan voor de Persoonsgegevens. Als het niet mogelijk is om deze informatie in één keer te geven, dan kan dat ook in stappen worden gedaan.
5.Opdrachtgever neemt alle benodigde maatregelen om de gevolgen van het Incident (verder) te beperken. Opdrachtgever doet dit eigener beweging en zoals verzocht door BeterBaan, mits die verzoeken voor Opdrachtgever te realiseren zijn met het oog op de kosten en de technische haalbaarheid. Opdrachtgever houdt BeterBaan continue op de hoogte van de genomen maatregelen.
6.Opdrachtgever zal op eigen kosten de door BeterBaan verzochte medewerking verlenen en alle benodigde en verzochte informatie verstrekken in verband met het melden van het Incident aan de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) en/of de Betrokkenen. Opdrachtgever zal het Incident niet eigener beweging melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en ook niet bij de Betrokkenen.
7.Nadat zich een Incident heeft voorgedaan zal Opdrachtgever die maatregelen nemen die nodig zijn om te zorgen voor betere beveiliging van de Persoonsgegevens. Opdrachtgever houdt BeterBaan op de hoogte van de genomen maatregelen.
8.Opdrachtgever houdt een register bij met alle Incidenten die zich hebben voorgedaan en verstrekt BeterBaan een kopie van het register op diens verzoek en in ieder geval bij het eindigen van deze Opdrachtgeversovereenkomst. Zolang Opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt voor BeterBaan bewaart Opdrachtgever de informatie in het register.
Artikel 34: Eigen verplichtingen Opdrachtgever m.b.t. Privacy
1.Op grond van de Wet heeft de Opdrachtgever de zelfstandige verplichting om de Persoonsgegevens geheim te houden, uitsluitend handelingen met Persoonsgegevens te verrichten in opdracht van BeterBaan, er voor zorg te dragen dat medewerkers ook uitsluitend handelingen met de Persoonsgegevens verrichten in opdracht van de BeterBaan en de Persoonsgegevens passend te beveiligen.
2.Daarnaast heeft Opdrachtgever op grond van de Wet onder andere de volgende zelfstandige verplichtingen:
a.de verplichting om een register bij te houden van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die Opdrachtgever ten behoeve van BeterBaan verricht, daaronder dus ook de handelingen die Opdrachtgever verricht, dit als Opdrachtgever meer dan 250 personen in dienst heeft, of als waarschijnlijk is dat de verwerking van de Persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen, het gebruik van de Persoonsgegevens niet incidenteel is, of het bijzondere categorieën van Persoonsgegevens betreft (artikel 30 AVG);
b.het hiervoor genoemde register op verzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens verstrekken (artikel 30 lid 4 AVG);
c.meewerken met verzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens (artikel 31 AVG);
d.(beveiligings)incidenten melden aan BeterBaan (artikel 33 lid 2 AVG);
e.een functionaris gegevensbescherming (FG) benoemen, in ieder geval als er sprake is van regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen en/of er sprake is van grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens (artikel 37 AVG);
f.de Persoonsgegevens niet (laten) doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar geen passend niveau voor bescherming van persoonsgegevens is, tenzij dat is toegestaan op grond van de Wet (artikel 44 AVG), zie ook artikel 12 van deze Opdrachtgeversovereenkomst.
3.Opdrachtgever verklaart te zullen voldoen aan de op Opdrachtgever rustende wettelijke verplichtingen omtrent het verwerken van de Persoonsgegevens.
Artikel 35: Privacy Controle Opdrachtgever
1.Opdrachtgever zal op verzoek van BeterBaan die informatie verstrekken die BeterBaan nodig heeft om na te gaan of Opdrachtgever aan diens verplichtingen en/of de Wet voldoet. De informatie zal worden verstrekt voor zover dit betrekking heeft op de naleving van deze Opdrachtgeversovereenkomst en/of de Wet.
2.Opdrachtgever zal BeterBaan in ieder geval de volgende informatie verstrekken:
a.informatie over de procedures bij Opdrachtgever om te zorgen dat de Medewerkers die handelingen verrichten met de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, en de verplichtingen en in de Wet naleven;
b.informatie over de beveiligingsprocedures en de naleving daarvan door Opdrachtgever;
c.informatie over de geheimhoudingsverklaringen die worden getekend door de Medewerkers (als zij niet een wettelijke geheimhoudingsplicht hebben);
d.eventuele uitgevoerde third party audits en de resultaten daarvan, waarbij Opdrachtgever eventuele vertrouwelijke informatie mag verwijderen.
3.Opdrachtgever zal BeterBaan onder de hieronder in dit artikel genoemde voorwaarden voor het uitvoeren van audits toegang verlenen tot diens terreinen, IT-systemen, administratie en interne documentatie zodat BeterBaan na kan gaan of Opdrachtgever aan diens verplichtingen uit hoofde van deze Opdrachtgeversovereenkomst en/of de Wet voldoet. De toegang zal worden verleend voor zover dit betrekking heeft op de naleving van deze Algemene Voorwaarden en/of de Wet.
4.BeterBaan mag een derde partij aanwijzen om de audit uit te voeren. Op verzoek van Opdrachtgever zal BeterBaan er voor zorgen dat deze derde partij hetgeen hij in het kader van de audit verneemt geheim houdt in die zin dat hij het niet aan derden verstrekt tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat.
5.BeterBaan zal niet vaker dan één keer per kalenderjaar om een audit vragen, tenzij het gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat Opdrachtgever in de tussentijd niet aan diens (beveiligings)verplichtingen voldoet, bijvoorbeeld bij een Incident zoals omschreven in artikel 33 (Privacy Beveiligingsincidenten melden); in dat geval mag BeterBaan een audit uitvoeren indien zij dat noodzakelijk acht.
6.BeterBaan zal Opdrachtgever vooraf op de hoogte brengen van de audit en Opdrachtgever een redelijke termijn gunnen om zich op de audit voor te bereiden. Bij een audit naar aanleiding van een Incident zal deze "redelijke termijn" korter zijn dan bij een reguliere audit.
7.Als een instructie van de BeterBaan naar de mening van Opdrachtgever tot gevolg heeft dat de Wet wordt overtreden stelt de Opdrachtgever de BeterBaan daar onmiddellijk van op de hoogte.
8.Als uit de audit blijkt dat Opdrachtgever niet aan diens verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden voldoet, zal Opdrachtgever op eigen kosten meewerken aan de door BeterBaan verzochte maatregelen om alsnog aan die verplichtingen te voldoen. Daarbij wordt geen afbreuk gedaan aan de overige rechten die BeterBaan heeft op grond van deze Algemene Voorwaarden of op grond van de wet.
9.De kosten voor de audit komen voor rekening van BeterBaan, tenzij uit de audit blijkt dat Opdrachtgever niet aan diens verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden en/of de Wet voldoet. In dat geval is de BeterBaan gerechtigd de kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 36: Geheimhouding m.b.t. Privacy
1.Opdrachtgever zal geheimhouding in acht nemen met betrekking tot de Persoonsgegevens en de Persoonsgegevens niet doorgeven aan, of beschikbaar maken voor enige derde, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden.
2.Opdrachtgever zal er voor zorgen dat de Medewerkers gebonden zijn aan geheimhouding van de Persoonsgegevens. Dit geldt niet voor Medewerkers die een wettelijke, beroepsmatige geheimhoudingsplicht hebben, zij zijn op grond van de wet verplicht de Persoonsgegevens geheim te houden.
3.In het geval dat Opdrachtgever door een overheidsinstantie of een andere soort derde op basis van een op Europees recht gebaseerde wettelijke verplichting verplicht wordt om inzage te geven in de Persoonsgegevens of deze ter beschikking te stellen, en daarbij niet wordt verboden de BeterBaan daarover te informeren, zal Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan BeterBaan laten weten zodat BeterBaan stappen kan ondernemen om dergelijke inzage en/of terbeschikkingstelling te voorkomen. Als het niet mogelijk blijkt dergelijke stappen te nemen zal Opdrachtgever alleen die Persoonsgegevens ter beschikking stellen waartoe het op grond van de wet verplicht is. Opdrachtgever staat er voor in dat het geen inzage zal geven in Persoonsgegevens of Persoonsgegevens zal verstrekken aan enige overheidsinstantie of andere soort derde (Sub-Opdrachtgevers daarvan uitgezonderd) als daartoe geen op Europees recht gebaseerde wettelijke verplichting bestaat.
Artikel 37: Privacy handelingen Sub-Opdrachtgevers
1.Opdrachtgever mag de handelingen met de Persoonsgegevens uitsluitend uitbesteden aan de onderaannemers (“Sub-Opdrachtgevers”) als deze schriftelijk worden gemeld aan BeterBaan Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Persoonsgegevens door te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BeterBaan. Externe Medewerkers die niet in dienst zijn bij de Opdrachtgever zijn ook aan te merken als Sub-Opdrachtgevers.
2.Opdrachtgever staat er voor in dat alle Sub-Opdrachtgevers:
a.garanderen dat zij met betrekking tot de Persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen toepassen zodat aan de vereisten van de Wet wordt voldaan en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd;
b.zich er schriftelijk toe verbinden om de verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van deze Algemene voorwaarden, voor zover betrekking hebbende op de aan de Sub-Opdrachtgever uitbesteedde handelingen met de Persoonsgegevens, na te komen.
3.Opdrachtgever mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van BeterBaan een Sub-Opdrachtgever vervangen of toevoegen. BeterBaan zal diens toestemming redelijkerwijs niet onthouden als de Sub-Opdrachtgever de Persoonsgegevens opslaat binnen de Europese Economische Ruimte en als is voldaan aan de in lid 2 van dit artikel genoemde eisen. Voor het inhuren en vervangen van externe Medewerkers geeft BeterBaan algemene toestemming.
4.Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het handelen en/of nalaten van de Sub-Opdrachtgevers.
5.Opdrachtgever is er ook verantwoordelijk voor om de Sub-Opdrachtgevers al dan niet op verzoek van de BeterBaan te dwingen de in deze Algemene Voorwaarden vastgelegde verplichtingen na te komen. Hieronder valt, zonder beperking, het naleven van de medewerkings- en informatieverplichtingen, het overdragen van de Persoonsgegevens aan BeterBaan, het niet doorgeven naar buiten de EER behoudens voor zover toegestaan op grond van deze algemene voorwaarden.
6.Als een Sub-Opdrachtgever die over de Persoonsgegevens beschikt surseance van betaling heeft aangevraagd of het faillissement van een Sub-Opdrachtgever is aangevraagd, zal Opdrachtgever er alles binnen diens vermogen aan doen om de Persoonsgegevens van de Sub-Opdrachtgever, en diens sub-Opdrachtgevers, terug te krijgen en er voor te zorgen dat de Sub-Opdrachtgever op verzoek van de BeterBaan de Persoonsgegevens vernietigt.
Artikel 38: Doorgifte naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER) m.b.t. Privacy
1.De Persoonsgegevens mogen worden doorgegeven naar Sub-Opdrachtgevers of servers van Opdrachtgever die zich bevinden in landen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Op grond van de Wet geldt in principe een verbod om Persoonsgegevens door te geven naar een land buiten de EER waar geen “passend privacy-beschermingsniveau is”.
2.Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Persoonsgegevens door te geven naar een land buiten de EER waar geen passend beschermingsniveau is zonder (i) voorafgaande schriftelijke toestemming van BeterBaan te verkrijgen en, als die toestemming eenmaal is gegeven, (ii) zonder dat er sprake is van een grond die doorgifte mogelijk maakt.
Artikel 39: Privacy bij Exit
1.Bij of na het eindigen van de relatie tussen BeterBaan en Opdrachtgever zal Opdrachtgever op verzoek van BeterBaan op eigen kosten meewerken aan het overdragen van de Persoonsgegevens aan BeterBaan, dan wel aan een door BeterBaan aangewezen derde, binnen 30 dagen na het eindigen van de relatie. Dit overdragen kan ook gebeuren door BeterBaan de volledige toegang te geven tot alle Persoonsgegevens zodat BeterBaan, dan wel een door BeterBaan aangewezen derde, deze kan downloaden. Deze toegang zal gedurende een periode van minimaal 60 dagen na het eindigen van de relatie worden verleend.
2.Om er voor te zorgen dat BeterBaan de Persoonsgegevens kan blijven gebruiken na overdracht daarvan, zal Opdrachtgever de Persoonsgegevens in een gangbaar en bruikbaar format opslaan en ook als zodanig overdragen aan BeterBaan, dan wel daar als zodanig aan BeterBaan dan wel een door BeterBaan aangewezen derde toegang tot geven.
3.Nadat alle Persoonsgegevens overeenkomstig lid 1 zijn overgedragen zal Opdrachtgever deze op verzoek van BeterBaan volledig verwijderen (en het ertoe leiden dat alle Sub-Opdrachtgevers de Persoonsgegevens ook verwijderen), tenzij er een wettelijke plicht is die Opdrachtgever ertoe verplicht de Persoonsgegevens te behouden. In dat geval zal Opdrachtgever de Persoonsgegevens indien mogelijk anonimiseren zodat het niet meer mogelijk is de Betrokkenen weer te identificeren. Wanneer het niet mogelijk is om (bepaal)de Persoonsgegevens te anonimiseren, blijft de geheimhoudingsbepaling zoals genoemd in artikel 10 onverkort op de Persoonsgegevens van toepassing. In ieder geval zal Opdrachtgever de Persoonsgegevens verwijderen zodra er op de Opdrachtgever geen wettelijke plicht meer rust om ze te behouden.
Artikel 40: Periodieke evaluatie en aanpassing m.b.t. Privacy
1.BeterBaan zal periodiek de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, waaronder de beveiligingsmaatregelen evalueren om te bezien of de feitelijke situatie en de afspraken nog actueel zijn of moeten worden ge-update.
2.In het geval dat zich wijzigingen voordoen in de Wet en/of andere op de verwerking van de Persoonsgegevens toepasselijke wet en/of regelgeving, zal Opdrachtgever op verzoek van BeterBaan in overleg treden teneinde deze Algemene Voorwaarden aan te passen om het in overeenstemming te brengen met die wijzigingen. Opdrachtgever zal gehouden zijn de door de BeterBaan verzochte, wettelijk verplichte, wijzigingen te accepteren.
3.In het geval dat zich andere wijzigingen voordoen die betrekking hebben op de verwerking van de Persoonsgegevens en van invloed zijn op de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, zal BeterBaan in overleg treden over het aanpassen van deze Algemene Voorwaarden in overeenstemming met dergelijke wijzigingen.
Artikel 41: Aansprakelijkheid m.b.t. Privacy
1.De Betrokkenen kunnen de Opdrachtgever rechtstreeks aanspreken op het niet-nakomen van diens verplichtingen op grond van de Wet. De Opdrachtgever kan ook een boete opgelegd krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens bij het niet-nakomen van diens verplichtingen op grond van de Wet.
2.Als de BeterBaan wordt aangesproken voor iets waarvoor de Opdrachtgever en/of diens Sub-Opdrachtgevers verantwoordelijk is, zal de Opdrachtgever alle kosten, boetes en schadeclaims betalen waarvoor de Opdrachtgever en/of diens Sub-Opdrachtgevers verantwoordelijk kan/kunnen worden gehouden. BeterBaan zal, zo spoedig mogelijk nadat het bekend is geworden met zo’n aanspraak, Opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen.
3.Ten aanzien van de overige aansprakelijkheid tussen Opdrachtgeven en BeterBaan geldt hetgeen daarover is overeengekomen in de hoofdovereenkomst op grond waarvan de Dienst wordt verleend.
Artikel 42: Algemene Privacy bepalingen
1.Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig of niet bindend mocht zijn, heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. De getroffen bepaling zal geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en de bedoelingen van Partijen zou nauw mogelijk benadert.
2.In geval van tegenstrijdigheid tussen de hoofdovereenkomst op grond waarvan de Dienst wordt verleend en deze Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen van deze Opdrachtgeversovereenkomst voorrang voor zover het gaat om bepalingen betreffende het verwerken van Persoonsgegevens. Bij overige tegenstrijdige bepalingen gaan die van de hoofdovereenkomst voor.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd op 18-05-2018
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te Eindhoven

Copyright BeterBaan 2019 - Website: Van Dongen Design
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.