088 179 9999
Algemene Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van BeterBaan uitzendbureau B.V.

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1. Definities in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Uitzendbureau:  iedere persoon  die  namens  BeterBaan uitzendbureau  BV aan  een  inlener uitzendkrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener.
2.Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van BeterBaan uitzendbureau B.V. werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een inlener.
3.Inlener:   iedere   natuurlijke-   of   rechtspersoon   die   zich   door   tussenkomst   van   een uitzendonderneming voorziet van uitzendkrachten.
4.Opdracht:  de  overeenkomst  tussen  BeterBaan uitzendbureau  BV en  een  inlener  op  basis waarvan -en in zoverre telkens- één enkele uitzendkracht ten behoeve van die inlener door tussenkomst van BeterBaan uitzendbureau B.V. werkzaamheden zal verrichten.
5.Uitzendovereenkomst:   de   arbeidsovereenkomst   waarbij   de   uitzendkracht    door   het uitzendbureau, in het kader van de uitoefening van het  beroep  of bedrijf  van BeterBaan uitzendbureau B.V. ter beschikking wordt gesteld van een inlener om krachtens een door deze aan het uitzendbureau verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die inlener.
6.Arbeidsbemiddeling: iedere intercedent die ten behoeve van een BeterBaan uitzendbureau B.V., een werkzoekende, een inlener, behulpzaam is bij het zoeken van arbeidskrachten.
7.Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van BeterBaan uitzendbureau B.V..
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van BeterBaan uitzendbureau B.V. aan- en op iedere overeenkomst tussen de BeterBaan uitzendbureau B.V. en een inlener waarop de uitzendonderneming deze voorwaarden van toepassing heeft  verklaard, alsmede op  de daaruit voorvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen BeterBaan uitzendbureau B.V. en een inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.De  inlener  met  wie  eenmaal  op  deze  voorwaarden  werd  gecontracteerd  wordt  geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met BeterBaan uitzendbureau B.V. gesloten overeenkomst in te stemmen.
3.Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
4.BeterBaan uitzendbureau B.V. is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de inlener voor zover die afwijken van deze voorwaarden.
5.Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen
Artikel 3. Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden
1.De facturen van BeterBaan uitzendbureau B.V. zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de inlener voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren.
2.Facturen worden verstuurd onder de handelsnaam “BeterBaan”, en/of “BeterEntertainment”,en/of “DoggyRecords” alle in opdracht van BeterBaan uitzendbureau B.V.
3.De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige, volledige invulling en ondertekening van de
tijdverantwoordingsformulieren.
4.Bij  verschil tussen een bij  BeterBaan uitzendbureau B.V. ingeleverd tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij BeterBaan uitzendbureau B.V. ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de inlener het tegendeel kan aantonen.
5.Indien de inlener niet aan het gestelde in het tweede lid voldoet, kan BeterBaan uitzendbureau B.V. besluiten om de inlener te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden.  BeterBaan  uitzendbureau  BV  zal  hiertoe  niet  overgaan  zolang  er  geen redelijk overleg daaromtrent met de inlener heeft plaatsgevonden.
6.De inlener dient ervoor zorg te dragen dat de facturen van BeterBaan uitzendbureau B.V., zonder enige inhouding, korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.
7.Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan BeterBaan uitzendbureau B.V. werken voor de inlener bevrijdend. Het rechtstreeks betalen dan wel het verstrekken van voorschotten aan de uitzendkracht door de inlener zijn niet toegestaan, ongeacht de reden of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen BeterBaan uitzendbureau B.V. niet en leveren geen grond op voor enige schulddelging of verrekening.
8.Bij  niet,  niet  tijdige  of  niet  volledige  betaling  door  de  inlener  van  enige  door  hem verschuldigde bedragen, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de inlener tevens een vertragingsrente van 2,5% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over  het bruto factuurbedrag aan BeterBaan uitzendbureau B.V. verschuldigd.
9.Alle kosten,  zowel  in  als  buiten rechte,  de  kosten  van  rechtskundige bijstand  daaronder
begrepen, die de uitzendonderneming moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de inlener, zijn voor rekening van de inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van BeterBaan uitzendbureau B.V., te berekenen over het te incasseren bedrag, worden, met een minimum van € 400,00 vastgesteld op tenminste 20% van de hoofdsom.
10.De inlener mag maximaal 25% van de factuursom (inclusief BTW) storten op de G-rekening van BeterBaan uitzendbureau B.V.. Als er sprake is van verlegging van BTW kan de inlener maximaal 20% storten op de G-rekening van BeterBaan uitzendbureau B.V. U geeft dit aan op het formulier “Check debiteurengegevens BB-12”
Artikel 4. Ontbinding
1.Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij -buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald- gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
2.Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: de ander partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, de  andere  partij  zijn  eigen  faillissement  aanvraagt  of  in  staat  van  faillissement  wordt verklaard, de onderneming van de ander partij wordt geliquideerd, de ander partij zijn huidige onderneming  staakt,  buiten  toedoen  van  deze  partij  op  een  aanmerkelijk  deel  van  het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, danwel indien de ander partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
3.Indien de inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens BeterBaan uitzendbureau B.V. nog niet is uitgevoerd.
4.Bedragen  die  BeterBaan  uitzendbureau  BV  vóór  de  ontbinding  aan  de  inlener  heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd,  blijven  onverminderd  door  inlener  aan  haar  verschuldigd  en  worden  op  het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

5.Indien de inlener, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is BeterBaan uitzendbureau B.V. gerechtigd haar verplichtingen jegens de inlener op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens  de  inlener  gehouden  te zijn.  Hiertoe  is  de uitzendonderneming eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1.Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is de uitzendonderneming niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken danwel personen bij of van de inlener of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van: het terbeschikkingstellen van een uitzendkracht door BeterBaan uitzendbureau B.V. aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan hem gestelde vereisten. het eenzijdig opzeggen door, en een doen of nalaten van een uitzendkracht, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht
2.Eventuele aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde danwel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is BeterBaan uitzendbureau B.V. nimmer aansprakelijk.
3.De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
4.In ieder geval dient de inlener BeterBaan uitzendbureau B.V. te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die uitzendkracht of derden.
5.De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BeterBaan uitzendbureau B.V. en/of diens leidinggevend personeel.
6.BeterBaan uitzendbureau B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van BeterBaan uitzendbureau B.V. uitzendonderneming maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen danwel beperken.
Artikel 6. Overmacht
1.In  geval  van  overmacht  van  BeterBaan  uitzendbureau  BV zullen  haar  verplichtingen  uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van BeterBaan uitzendbureau B.V. onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
2.Zodra zich bij BeterBaan uitzendbureau B.V. een overmachttoestand voordoet als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de inlener.
3.Voor  zover   daaronder   niet  reeds  begrepen,  wordt  onder   overmacht  tevens  verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of  enig  daaraan  gelijk  te  stellen  toestand,  stroomstoringen,  storingen  in  elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
4.Zolang   de   overmacht toestand   voortduurt,   zullen   de   verplichtingen   van   BeterBaan uitzendbureau   BV   zijn   opgeschort.   Deze   opschorting   zal   echter   niet   gelden   voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmacht toestand zijn ontstaan.
5.Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst  tussentijds  te beëindigen  zonder  inachtneming  van  enige opzegtermijn.  De inlener is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan BeterBaan uitzendbureau B.V. verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan BeterBaan uitzendbureau B.V. te betalen.
6.BeterBaan uitzendbureau B.V. is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid van dit artikel bedoeld.
Artikel 7. Reclame
1.Reclames ter zake van door BeterBaan uitzendbureau B.V. aan de inlener verstuurde facturen dienen binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de inlener aan de uitzendonderneming kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op reclame.
2.Een reclame schort de betalingsverplichting van de inlener niet op.
Artikel 8. Geschillen
1.Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
2.Ten  aanzien  van  geschillen  tussen  partijen  die  verband  houden  met  de  overeenkomst  is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
3.Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank vinnen het arrondissement waarbinnen BeterBaan uitzendbureau B.V. is gevestigd.
 
Hoofdstuk 2 Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van uitzendkrachten
 
Artikel 9.1. Uur beloning en overige vergoedingen van de uitzendkracht
1.De beloning en overige vergoedingen van de uitzendkracht worden steeds  vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling, bepaald aan de hand van gesprekken en het formulier “salaris bepaling uitzendkracht” en “bepaling inlenersbeloning” die ter zake door BeterBaan uitzendbureau B.V. worden gevoerd met de inlener en de uitzendkracht.
2.De beloning en overige vergoedingen van de uitzendkracht zullen worden afgestemd op de beloning en overige vergoedingen zoals beschreven in de CAO welke van toepassing is op het bedrijf van de inlener, door schaarste op de arbeidsmarkt kan BeterBaan uitzendbureau B.V. hier echter te allen tijde van afwijken.
3.Indien op het bedrijf van de inlener geen CAO van toepassing is, wordt bij de bepaling van de beloning en overige vergoedingen van de uitzendkracht uitgegaan van de maatstaven die daarvoor worden gehanteerd binnen het bedrijf van de inlener, met dien verstande dat in ieder geval rekening wordt gehouden met de wijze van bepaling daarvan voor het, met de uitzendkracht vergelijkbaar, vast personeel in dienst van de inlener in dezelfde leeftijd, in dezelfde functie en rekening houdend met dezelfde ervaring.
4.De beloning van de medewerker wordt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving en -eisen door BeterBaan uitzendbureau B.V. vastgesteld met inachtneming van de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning en de beloningsregeling voor medewerkers werkzaam in de bouw), de toepasselijke wet- en regelgeving en de eventueel voor de medewerker geldende arbeidsvoorwaardenregeling.
5.BeterBaan uitzendbureau B.V.is op grond van de CAO verplicht voor elke medewerker de inlenersbeloning toe te passen, tenzij - en dan zolang - de medewerker behoort tot de allocatiegroep en BeterBaan uitzendbureau B.V. voor deze medewerker de CAO-beloning toepast.
6.Indien blijkt dat - onbedoeld - de medewerker wordt aangemerkt als payrollmedewerker, worden de daardoor ontstane extra kosten aan opdrachtgever doorberekend. In dat geval zal opdrachtgever alle benodigde medewerking verlenen om BeterBaan uitzendbureau B.V.in staat te stellen de payroll overeenkomst naar behoren uit te voeren en/of te beëindigen.
7.Uren, gedurende welke de medewerker in het kader van de opdracht bereikbaar en/of beschikbaar dient te zijn voor werkzaamheden en/of - anders dan in het kader van woon-/ werkverkeer - dient te reizen, worden aan de medewerker vergoed op basis van de hiervoor bij de opdrachtgever geldende regelingen en aan de opdrachtgever doorberekend.
8.Teneinde BeterBaan uitzendbureau B.V.in de gelegenheid te stellen de juiste beloning en het tarief vast te stellen, verstrekt de opdrachtgever op grond van artikel 12a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, tijdig voor aanvang van de opdracht en voorts op eerste verzoek van BeterBaan uitzendbureau B.V. alle benodigde informatie met betrekking tot het niveau van de door de medewerker uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling, salaris, toeslagen en kostenvergoedingen en de overige componenten van de inlenersbeloning of de beloningsregeling voor medewerkers in de bouw. De opdrachtgever stelt BeterBaan uitzendbureau B.V. tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in of aanvullingen op deze informatie, daaronder begrepen loonsverhogingen. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het bepaalde in de Wet aanpak schijnconstructies, op grond waarvan de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het juiste loon aan de medewerker.
9.Indien op enig moment blijkt dat de door BeterBaan uitzendbureau B.V. van de opdrachtgever ontvangen informatie niet (volledig) juist is, niet tijdig is aangeleverd en/of niet volstaat voor de werkelijk door de medewerker uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan BeterBaan uitzendbureau B.V. alsnog op eerste verzoek van BeterBaan uitzendbureau B.V.de juiste informatie met betrekking tot de beloning verstrekken. De functie en/of beloning kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak heeft met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO, de inlenersbeloning en/of de geldende arbeidsvoorwaardenregeling. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert BeterBaan uitzendbureau B.V.de beloning van de medewerker én het tarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief verschuldigd vanaf het moment dat BeterBaan uitzendbureau B.V.de gecorrigeerde beloning aan de medewerker is verschuldigd.
10.BeterBaan uitzendbureau B.V.draagt, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zorg voor de verloning van de medewerker en de afdracht van verschuldigde loonheffingen. De opdrachtgever zal zonder toestemming van BeterBaan uitzendbureau B.V. geen vergoedingen betalen of verstrekkingen doen aan de medewerker. Indien de opdrachtgever vergoedingen betaalt of verstrekkingen doet aan de medewerker, draagt de opdrachtgever zorg voor de afdracht van alle over die vergoedingen of verstrekkingen verschuldigde loonheffingen. De opdrachtgever vergoedt aan BeterBaan uitzendbureau B.V. alle schade die deze lijdt als gevolg van het feit dat over die vergoedingen en verstrekkingen loonheffingen verschuldigd zijn en vrijwaart BeterBaan uitzendbureau B.V. tegen aanspraken van de medewerker of derden, waaronder de Belastingdienst, ter zake.
11.Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wettelijk vastgestelde loon en/of lastenverhogingen zoals premies sociale verzekeringen, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een opdracht.
 
Artikel 9.2. Transitievergoeding

1.De inlener is vanaf 1 januari 2020 aan BeterBaan uitzendbureau B.V. een transitievergoeding verschuldigd indien:de arbeidsovereenkomst:

a.door de inlener is opgezegd;

b.op verzoek van de inlener is ontbonden;

c.na een einde van rechtswege op initiatief van de inlener niet aansluitend is voortgezet en voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst en/of uitzendovereenkomst geen opvolgende arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst is aangegaan,

d.als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de inlener: door de uitzendkracht is opgezegd, op verzoek van de uitzendkracht is ontbonden; of na een einde van rechtswege op initiatief van de uitzendkracht niet aansluitend is voortgezet.

e.De uitzending van de uitzendkracht aan inlener door BeterBaan wordt opgeschort i.v.m. achterstallige betalingen.

2.De inlener zal na beëindiging van de overeenkomst een afrekening krijgen van de transitievergoeding gelijk aan de bruto transitievergoeding + wettelijk bepaalde reserveringen +   de   loonheffingen, belastingen en overige wettelijke bepaalde kosten. Voor de berekening van de transitievergoeding word naar het volledig dienstverband gekeken, inclusief onderbrekingen korter dan 6 maanden. Alle fases waarin de uitzendkracht werkzaam was tellen mee. De inlener dient de transitievergoeding te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.De hoogte van de bruto transitievergoeding is wettelijk bepaald en bedraagt voor de uitzendkracht 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Berekening door BeterBaan uitzendbureau aan opdrachtgever (inlener) wordt als volgt (inclusief wettelijke belastingen) gedaan; Totale bruto loon + vakantiebijslag, ploegentoeslagen, overwerkvergoedingen, bonussen, winstuitkeringen, variabele eindejaarsuitkeringen en overige emolumenten die wettelijk verplicht zijn of voortvloeien uit de CAO van de inlener. Over de gehele periode dat de uitzendkracht werkzaam is geweest bij de inlener x 4,4% Voorbeeld: de arbeidsovereenkomst duurde 1 jaar en 5 dagen. Het totale bruto salaris over de hele periode was € 50.345,- x 0,044 = € 2.215,18 (exclusief BTW)

Artikel 10. Inhoud van de overeenkomst en opzegtermijnen
1.In de overeenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan.  Zo  mogelijk  en  wenselijk  wordt  daarin  verder  de begin-  en  einddatum van  de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, een opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht vastgelegd. Behalve in fase B en C is de opgenomen tijdsduur een indicatie en niet bindend voor BeterBaan uitzendbureau B.V., de inlener of de uitzendkracht.
2.Indien  BeterBaan  uitzendbureau  BV  of  de  inlener  de  terbeschikkingstelling  wenst  te beëindigen terwijl de uitzendkracht in fase A werkzaam is, dan behoeft een opzegtermijn in acht te worden genomen van 5 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.De  opdracht,  waarbij de  aan de  inlener  ter  beschikking  gestelde uitzendkracht  in  fase B werkzaam is, wordt overeengekomen voor minimaal drie maanden en eindigt slechts door het verstrijken van de    overeengekomen contractsduur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  De uitzendonderneming  zal  de  inlener  hierop  nadrukkelijk  schriftelijk attenderen vóór het aangaan van de opdracht.
4.Indien  de  inlener  de  terbeschikkingstelling  van  de  uitzendkracht,  werkzaam  in  fase  B, tussentijds wenst te beëindigen, zal de inlener aan BeterBaan uitzendbureau B.V. verschuldigd zijn een terstond opeisbare boete, groot 100% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht, zulks voor de duur van de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging door de inlener van de terbeschikkingstelling, tot het moment van afloop van de opdracht zoals overeengekomen.
5.Indien de inlener de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl de uitzendkracht in fase C werkzaam is, geldt, dan behoeft een opzegtermijn in acht te worden genomen van 20 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 11. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de uitzendkracht
1.Indien de inlener met een hem, door BeterBaan uitzendbureau B.V., terbeschikkinggestelde uitzendkracht,  of  met  de uitzendkracht  welke  aan  hem  ter  beschikking  gesteld  zal  gaan worden,   rechtstreeks   een   arbeidsverhouding   wil   aangaan,   dan   dient   hij   BeterBaan uitzendbureau B.V. daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde de wens van de inlener te bespreken.
2.De inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aan indien de uitzendkracht  de uitzendovereenkomst  met  BeterBaan uitzendbureau  BV niet  rechtsgeldig heeft beëindigd, onverminderd de overige verplichtingen van de inlener als bedoeld in lid 3.
3.Indien de inlener direct, of binnen een periode van 1560 gewerkte uren door de uitzendkracht aanvang van de opdracht, een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden  met  de betrokken uitzendkracht aangaat, zal hij aan BeterBaan uitzendbureau B.V. verschuldigd zijn een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete groot 100% van het laatstgeldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht, zulks voor de duur van de periode vanaf het moment van aangaan door de inlener van de voornoemde arbeidsverhouding met de uitzendkracht tot het moment van afloop van de in de aanvang dezes genoemde periode van 1560 gewerkte uren.
4.De inlener (doorlener) die niet zijn eigen personeel uitleent maar de door hem ingeleende uitzendkracht  op  zijn  beurt  weer  uitleent  aan  een  ander,  de uiteindelijke  inlener,  is  aan BeterBaan uitzendbureau B.V. (werkgever) de boete verschuldigd zoals bedoeld in het vorig lid, indien er rechtstreeks een arbeidsverhouding wordt aangegaan tussen de uiteindelijke inlener en de uitzendkracht binnen een periode van 1560 gewerkte uren door de uitzendkracht na aanvang van de opdracht.
5.De  inlener  dient  te allen  tijde  een  eventueel  tussen  BeterBaan  uitzendbureau  BV  en  de uitzendkracht overeengekomen non-concurrentiebeding te eerbiedigen. Op  verzoek van de inlener zal BeterBaan uitzendbureau B.V. hem informeren omtrent het bestaan en de inhoud van een zodanig beding.
Artikel 12. Selectie van uitzendkrachten
1.De uitzendkracht wordt door BeterBaan uitzendbureau B.V. gekozen enerzijds aan de hand van de bij BeterBaan uitzendbureau B.V. bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare uitzendkrachten en anderzijds aan de hand van de door inlener aan de uitzendonderneming verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.
2.Niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in het vorige lid, kunnen niet door de inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze door BeterBaan uitzendbureau B.V. niet worden gehonoreerd.
3.De inlener heeft het recht om indien een uitzendkracht niet voldoet aan de door de inlener gestelde eisen, zulks binnen 4 uur na de aanvang der werkzaamheden aan BeterBaan uitzendbureau  BV  kenbaar  te  maken.  In  dat  geval  is  de  inlener  slechts  gehouden  aan BeterBaan uitzendbureau B.V. te betalen de door deze aan de uitzendkracht verschuldigde beloning  en reserveringen,  vermeerderd  met  het  werkgeversaandeel  der  sociale lasten  en premieheffing, transitievergoeding en CAO-verplichtingen.
Artikel 13. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens BeterBaan uitzendbureau B.V.
1.De inlener is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs  nodig is  om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
2.De  inlener  is  jegens  BeterBaan  uitzendbureau  BV  aansprakelijk  voor  en  dientengevolge gehouden tot  vergoeding  van  de schade die de uitzendkracht  in  de uitoefening  van  zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de inlener aantoont dat hij de in lid 1 van zijn artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht.
3.Indien  de  uitzendkracht  in  de  uitoefening  van  zijn  werkzaamheden  zodanig  letsel  heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens BeterBaan uitzendbureau B.V. gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de inlener aantoont dat hij de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht.
4.De inlener zal BeterBaan uitzendbureau B.V. te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens de BeterBaan uitzendbureau B.V. ingesteld wegens het niet nakomen door de inlener van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent BeterBaan uitzendbureau B.V. de bevoegdheid haar aanspraken te zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, danwel mede namens BeterBaan uitzendbureau B.V. tegen de inlener geldend te maken.
5.De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoelt dit artikel.
Artikel 14. Overige verplichtingen van de inlener en Verplichtingen m.b.t. de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
1.Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, dient de inlener aan BeterBaan uitzendbureau B.V. de noodzakelijke informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht, alsmede BeterBaan uitzendbureau B.V. een Risico- Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) ter hand te stellen, bevattende de specifieke kenmerken van de door de uitzendkracht in te nemen arbeidsplaats. BeterBaan uitzendbureau B.V. zal voor doorgeleiding van hiervoor bedoelde informatie en documentatie aan de uitzendkracht zorgdragen.
2.BeterBaan uitzendbureau B.V. is overeenkomstig artikel 7a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt.
3.De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever is verplicht de bij hem werkzame medewerkers gelijke toegang te verlenen tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming (met name kantine-, kinderopvang-en vervoersfaciliteiten), als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij een verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
4.De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever is verplicht de binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis te brengen van de aan hem ter beschikking gestelde medewerkers.
5.De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het is BeterBaan uitzendbureau B.V. niet toegestaan medewerkers ter beschikking te stellen aan (het gedeelte van) de onderneming van de opdrachtgever, waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De opdrachtgever zal BeterBaan uitzendbureau B.V. tijdig en volledig informeren over (verwachte) door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder in ieder geval begrepen een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting.
6.De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 12a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever is verplicht voor de aanvang van de terbeschikkingstelling schriftelijk of elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaarden te verschaffen - zoals bedoeld in de artikelen 8 of 8b Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs- aan de arbeidskracht en aan degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt.
 
Hoofdstuk 3 Werving en selectie (arbeidsbemiddeling) gericht op arbeidsverhouding tussen inlener en uitzendkracht
 
Artikel 15. Toepasselijkheid algemene bepalingen
1.De in hoofdstuk 1 opgenomen bepalingen zijn gelijkelijk van toepassing op de relatie tussen arbeidsbemiddeling en opdrachtgever, uitgezonderd het artikel 3 leden 1, 2, 3, 4 en 6 bepaalde.
2.Waar in hoofdstuk 1  wordt  gesproken over: ‘uitzendbureau’, ‘inlener’, ‘uitzendkracht’ of ‘ter beschikkingstellen’, dient, wanneer sprake is van arbeidsbemiddeling, voor deze begrippen respectievelijk gelezen te worden: ‘arbeidsbemiddeling’, ‘opdrachtgever’ en ‘werkzoekende’.
Artikel 16. Werving en selectie (arbeidsbemiddeling) gericht op arbeidsverhouding tussen inlener en uitzendkracht
1.Elke opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen inlener en uitzendkracht eindigt van rechtswege op het moment dat de inlener aangeeft een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een uitzendkracht.
2.De inlener en de uitzendkracht beslissen of en zo ja, onder welke voorwaarden zij een arbeidsverhouding wensen aan te gaan en in stand wensen te houden.
3.De inlener is voor de werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen hem en de uitzendkracht het in de opdracht(bevestiging) vermelde tarief aan BeterBaan uitzendbureau B.V.verschuldigd. Bij gebreke van de vermelding van een tarief in de opdracht(bevestiging) is de inlener de in de aanbieding van BeterBaan uitzendbureau B.V. vermelde vergoeding verschuldigd. Is ook in de aanbieding geen tarief vermeld, dan bedraagt het tarief 25 % van het voor de functie van de uitzendkracht bij een voltijds dienstverband geldende jaarsalaris inclusief vakantiebijslag en emolumenten. Indien aan BeterBaan uitzendbureau B.V. geen salaris is doorgegeven, zal BeterBaan uitzendbureau B.V. een arbeidsmarktconform jaarsalaris vaststellen op basis van de bij BeterBaan uitzendbureau B.V. bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt.
4.Tenzij anders overeengekomen is het tarief alleen verschuldigd, indien de inlener of een door deze aangewezen derde daadwerkelijk een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht die door BeterBaan uitzendbureau B.V.is voorgesteld of waarmee de inlener anderszins via BeterBaan uitzendbureau B.V. in contact is gekomen. Het tarief is ook verschuldigd, indien de uitzendkracht in eerste instantie door de inlener is afgewezen, en later alsnog wordt aangenomen.
5.Het tarief is inclusief de kosten van de door BeterBaan uitzendbureau B.V. gebruikelijk ingezette wervingsmiddelen en -activiteiten. Het tarief is exclusief de kosten, verbonden aan aanvullende - in overleg met de inlener toegepaste wervingsmiddelen of -activiteiten alsmede door de uitzendkracht in verband met de selectieprocedure gemaakte reis- en/of verblijfskosten. Deze kosten worden separaat en onafhankelijk van de uitkomst van de bemiddeling in rekening gebracht, ook indien de inlener de opdracht opzegt of intrekt zonder dat hij een arbeidsverhouding is aangegaan met een door BeterBaan uitzendbureau B.V. voorgestelde uitzendkracht.
6.Tenzij anders overeengekomen wordt het tarief in rekening gebracht, zodra de inlener heeft aangegeven een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een door BeterBaan uitzendbureau B.V. voorgestelde uitzendkracht of zodra aan BeterBaan uitzendbureau B.V. bekend is geworden dat de inlener een arbeidsverhouding met een uitzendkracht zal aangaan of is aangegaan.
7.Indien een (potentiële) inlener via BeterBaan uitzendbureau B.V.in contact is gekomen met een uitzendkracht (bijvoorbeeld doordat deze door BeterBaan uitzendbureau B.V. aan hem is voorgesteld met het oog op de terbeschikkingstelling van die uitzendkracht aan of de totstandkoming van een arbeidsverhouding met die inlener) en de inlener of een aan hem gelieerde derde een arbeidsverhouding met die uitzendkracht aangaat binnen 6 maanden nadat het contact tot stand is gekomen, wordt de (potentiële) inlener geacht een opdracht tot werving en selectie als bedoeld in dit artikel te zijn aangegaan met BeterBaan uitzendbureau B.V. en is hij het in lid 3 genoemde tarief aan BeterBaan uitzendbureau B.V. verschuldigd.
Artikel 17. Selectie van werkzoekende
1.De werkzoekende wordt door BeterBaan uitzendbureau B.V. geselecteerde enerzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan BeterBaan uitzendbureau B.V. verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij BeterBaan uitzendbureau B.V. bekende hoedanigheden en kundigheden van de werkzoekende. Niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen betreffende de gewenste kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door BeterBaan uitzendbureau B.V. niet worden gehonoreerd.
Artikel 18: Intellectuele eigendom
1.Alle intellectuele eigendomsrechten op de ICT-middelen, de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar de opdrachtgever toegang toe krijgt in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de opdrachtgever, berusten uitsluitend bij BeterBaan of haar licentiegevers. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op verzoek en/of op kosten van de opdrachtgever gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken. Aan de opdrachtgever wordt met betrekking tot de ICT-middelen en voornoemd materiaal alleen een tijdelijk, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft, voor
2.zover en zolang dit nodig is om gebruik te kunnen maken van de tussen BeterBaan en de opdrachtgever overeengekomen diensten. Door BeterBaan specifiek voor de opdrachtgever vervaardigd materiaal, zoals een klantspecifiek rapport, mag ook na afloop van de dienstverlening nog - voor eigen interne bedrijfsdoeleinden - door de opdrachtgever worden gebruikt. BeterBaan is vrij alle van de opdrachtgever ontvangen input, feedback, suggesties e.d. voor de ICT-middelen en het in lid 1 bedoelde materiaal te gebruiken zonder nadere toestemming of verschuldigdheid van enige vergoeding. Indien BeterBaan op verzoek of suggestie van de opdrachtgever al dan niet tegen betaling aanvullingen of aanpassingen in de ICT-middelen of
het materiaal aanbrengt, dan heeft BeterBaan het recht dergelijke aanpassingen en/of aanvullingen ook beschikbaar te maken aan overige gebruikers van de ICT-middelen of het materiaal. BeterBaan is niet verplicht op enig verzoek tot aanpassing of aanvulling van haar ICT-middelen of materiaal in te gaan.
3.De opdrachtgever vrijwaart BeterBaan tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden op door de opdrachtgever in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst aan BeterBaan of de medewerker beschikbaar gesteld materiaal.
4.Aan de opdrachtgever komen de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de door de medewerker verrichten werkzaamheden toe, indien en voor zover dit bij de wet is bepaald. BeterBaan zal de medewerker op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde - voor zover nodig en mogelijk - te bewerkstelligen, althans te bevorderen dat alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de werkzaamheden van de medewerker  toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever.
5.Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de medewerker aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 4 bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert BeterBaan over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan BeterBaan.
Artikel 19: Geheimhouding
1.BeterBaan en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, medewerkers, werknemers, klanten en overige relaties, die aan hen bekend is geworden in verband met een aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij - en dan voor zover - verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2.BeterBaan legt haar medewerkers een algemene geheimhoudingsverplichting op. Daarnaast kan op verzoek van de opdrachtgever een meer specifieke geheimhoudingsverplichting worden afgesproken. De inhoud hiervan wordt in overleg tussen BeterBaan en de opdrachtgever afgestemd. Het staat de opdrachtgever ook vrij om de medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert BeterBaan over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan BeterBaan.
3.BeterBaan kan niet instaan voor de naleving van enige geheimhoudingsverplichting door de medewerker en is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de medewerker. De opdrachtgever zal BeterBaan vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de medewerker. 
Artikel 20: Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever
1.De opdrachtgever verklaart zich bekend met de wet-en regelgeving betreffende het vaststellen van de identiteit van medewerkers. De opdrachtgever is gehouden zelf: • de identiteit van de kandidaat, de medewerker of een andere bij hem werkzame persoon vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument, als bedoeld in artikel 1 sub 1, 2 en 3 van de Wet op de identificatieplicht, uitvoeren; en • vast te stellen of de aan hem voorgestelde kandidaten, de bij hem werkzame medewerkers of andere personen, gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten. In geval van terbeschikkingstelling van vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen, zal BeterBaan voorafgaand aan de terbeschikkingstelling een afschrift van het identiteitsdocument aan de opdrachtgever verstrekken en zal de opdrachtgever zich voorafgaand aan de terbeschikkingstelling er van vergewissen of hij dit afschrift van het identiteitsdocument heeft ontvangen en in zijn administratie heeft opgenomen.
Artikel 21: Voorkoming van discriminatie
1.De opdrachtgever en BeterBaan zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst, in het bijzonder de opdracht tot werving en selectie of tot terbeschikkingstelling van medewerkers, uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen.
2.De opdrachtgever en BeterBaan zullen geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.
Artikel 22: Medezeggenschap
1.De opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn verplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR).
2.De opdrachtgever zal het voor zijn onderneming ingestelde medezeggenschapsorgaan tijdig informeren met betrekking tot de (verwachte) inzet van medewerkers in zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever zich bij de vervulling van deze informatieverplichtingen wenst te baseren op door BeterBaan verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking
van gegevens niet verder gaan dan waartoe de WOR verplicht.
3.De opdrachtgever staat er voor in dat op het moment dat een opdracht of overige overeenkomst tot stand komt, er voldaan is aan de verplichtingen van de opdrachtgever op grond van de WOR, zoals het vragen van advies aan het voor zijn onderneming ingestelde medezeggenschapsorgaan.
4.Medewerkers krijgen na 24 maanden bij de opdrachtgever te hebben gewerkt medezeggenschapsrechten bij die opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om de medewerker, die lid is van een medezeggenschapsorgaan van BeterBaan of van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving. Indien de medewerker medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de medewerker onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband met het uitoefenen van medezeggenschap.
Artikel 23: Economische Sancties
1.De opdrachtgever verklaart dat zijn onderneming, zijn eventuele dochterondernemingen en zijn directieleden en medewerkers niet voorkomen op sanctielijsten en ook nooit onderwerp zijn geweest van vorderingen, procedures of onderzoeken in verband met economische sancties.
2.De opdrachtgever staat ervoor in dat de opdrachtgever en zijn eventuele dochterondernemingen niet in strijd handelen met economische sancties en ook niet betrokken zijn bij activiteiten waardoor BeterBaan of medewerkers van BeterBaan in strijd handelen met economische sancties.
3.De opdrachtgever garandeert dat gelden die worden betaald aan BeterBaan niet afkomstig zijn van activiteiten die in strijd zijn met economische sancties.
 
Hoofdstuk 4 Privacy overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 
Artikel 24: Privacy Doel
1.In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De opdrachtgever en BeterBaan zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van BeterBaan die BeterBaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door BeterBaan aan hem verstrekte gegevens
2.De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan BeterBaan alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
3.De opdrachtgever vrijwaart BeterBaan tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens BeterBaan in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde en vergoedt de daarmee  samenhangende door BeterBaan gemaakte kosten.
Artikel 25: Privacy regels
A.BeterBaan gebruikt bepaalde persoonsgegevens over bepaalde personen. Om welke persoonsgegevens (de "Persoonsgegevens") het gaat, en om welke (categorieën) personen van wie de Persoonsgegevens zijn, staat omschreven in Bijlage 1. De personen om wiens Persoonsgegevens het gaat worden hierna de “Betrokkenen” genoemd.
B.De Persoonsgegevens zijn aan te merken als persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hierna: de “Wet”, of bij verwijzingen naar specifieke artikelen uit de Wet: "AVG".
C.BeterBaan is aan te merken als “(verwerkings)verantwoordelijke” voor de Persoonsgegevens in de zin van de Wet. Daarom moet BeterBaan er voor zorgen dat de Wet wordt nageleefd wanneer personen of externe bedrijven in opdracht van BeterBaan met de Persoonsgegevens "handelingen/verwerkingen" verrichten. Onder “handelingen/verwerkingen” vallen alle handelingen met de Persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, vastleggen, opslaan, inzien, verwijderen, doorgeven, ordenen, wijzigen, gebruiken, verspreiden, combineren en afschermen. Omdat Opdrachtgever handelingen met de Persoonsgegevens verricht in opdracht van BeterBaan is Opdrachtgever aan te merken als “verwerker” van de Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet.
D.Opdrachtgever verleent specifiek voor de BeterBaan de volgende dienst(en): Tewerkstellen van uitzendkrachten Dit wordt hierna de “Dienst” genoemd. Het doel van de verwerking van de Persoonsgegevens door de Opdrachtgever is om het de Opdrachtgever mogelijk te maken de Dienst te verlenen.
E.De volgende persoonsgegevens worden door opdrachtgever verwerkt: “Alle gegevens die betrekking hebben op de uitzendkracht / werknemer / voorgestelde kandidaten, zoals NAW Gegevens, Werkhistorie, Opleidingshistorie, Dossiers / Overeenkomsten, Financiële gegevens, Verloningsadministratie, Contracten, Overeenkomsten, Bevestigingen, Verlonings data, Backup’s, Inlog data, Wachtwoord data.De persoonsgegevens als omschreven in dit artikel vallen onder:“Grondslag” Gerechtvaardigd belang, “Grondslag” Toestemming & “Grondslag” Wettelijke plicht. Als Opdrachtgever voor BeterBaan Persoonsgegevens verwerkt die niet omschreven staan in dit Artikel, dan vallen die Persoonsgegevens alsnog onder deze Algemene voorwaarden.
Artikel 26: Algemene Privacy m.b.t. persoonsgegevens
1.Opdrachtgever staat er voor in dat het met betrekking tot de Persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen toepast zodat Opdrachtgever aan de vereisten van Wet voldoet en de bescherming van de rechten van de Betrokkenen waarborgt.
2.Opdrachtgever zal verder die maatregelen nemen die nodig zijn om te zorgen dat het aan de verplichtingen op grond van deze Opdrachtgeversovereenkomst voldoet.
3.Opdrachtgever benoemt een persoon binnen diens organisatie zal toezien op naleving van de verplichtingen en geeft deze naam aan BeterBaan door.
Artikel 27: Privacy handelingen verrichten in opdracht van BeterBaan
1.Opdrachtgever mag alleen handelingen verrichten met de Persoonsgegevens op schriftelijke instructie van BeterBaan.
2.Het voorgaande betekent onder andere dat Opdrachtgever:
a)uitsluitend voor het uitvoeren van de Dienst handelingen met de Persoonsgegevens mag verrichten;
b)uitsluitend de handelingen mag verrichten zoals omschreven in Bijlage 1 en eventuele overige handelingen mag verrichten zoals door BeterBaan schriftelijk aangegeven;
c)de Persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden mag gebruiken, en dus geen zelfstandige beslissingen mag nemen over wat er met de Persoonsgegevens gebeurt, zoals de Persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij (anders dan een toegestane Sub Opdrachtgever), tenzij Opdrachtgever daar wettelijk toe is verplicht. Als Opdrachtgever wel dergelijke zelfstandige beslissingen zou nemen (behalve op basis van de wettelijke plicht), wordt de Opdrachtgever BeterBaan in de zin van de Wet en moet het voldoen aan alle verplichtingen uit de Wet;
d)er voor zorg draagt dat alle onder het gezag van Opdrachtgever werkende personen ( “Medewerkers”) ook uitsluitend de afgesproken handelingen met de Persoonsgegevens verrichten;
e)de Persoonsgegevens ook voor het overige uitsluitend overeenkomstig deze Opdrachtgeversovereenkomst mag verwerken.
3.De Opdrachtgever mag uitsluitend buiten de schriftelijke instructies van BeterBaan handelingen verrichten met de Persoonsgegevens als Opdrachtgever dit moet op grond van een op Europees recht gebaseerde wettelijke verplichting. Als op Opdrachtgever een dergelijke wettelijke verplichting rust, informeert Opdrachtgever de BeterBaan daarover voordat de Opdrachtgever de specifieke wettelijk verplichte handeling uitvoert. Dit, tenzij de betreffende wetgeving het de Opdrachtgever verbiedt om de BeterBaan te infomeren om gewichtige redenen van algemeen belang. In het geval dat Opdrachtgever door een overheidsinstantie of een andere soort derde verplicht wordt om inzage te geven in de Persoons-gegevens of deze ter beschikking te stellen, geldt daarnaast het bepaalde in artikel 36 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden.
4.Voor het uitvoeren van de Dienst zal Opdrachtgever (incidenteel) contact hebben met de Betrokkenen. Opdrachtgever zal daarbij de richtlijnen volgen zoals omschreven in het betreffende reglement van BeterBaan. De BeterBaan behoudt zich het recht voor dat reglement van tijd tot tijd aan te passen en zal de Opdrachtgever daar vooraf over informeren.
Artikel 28:  Beschikbaarheid van de Persoonsgegevens m.b.t. Privacy
1.Om te zorgen dat BeterBaan altijd kan beschikken over de Persoonsgegevens zal Opdrachtgever de door BeterBaan opgevraagde Persoonsgegevens binnen 24 uur aan BeterBaan ter beschikking stellen op een door BeterBaan aangegeven manier. Indien en zolang de BeterBaan op afstand toegang heeft tot alle Persoonsgegevens en deze ook op afstand kan opvragen, geldt de hiervoor genoemde verplichting niet.
2.Om te zorgen voor continue beschikbaarheid van de Persoonsgegevens garandeert Opdrachtgever dat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn voor het geval dat zich storingen voor doen in de faciliteiten met behulp waarvan de Persoonsgegevens worden opgeslagen, daaronder ook begrepen stroomvoorzieningen.
3.Opdrachtgever bewaart de Persoonsgegevens in een format waardoor zij in hun geheel kunnen worden overgedragen aan BeterBaan, zodra deze daar om verzoekt.   
Artikel 29:  Meewerken met BeterBaan m.b.t. Privacy
1.Opdrachtgever onderkent dat BeterBaan in voldoende mate controle over de Persoonsgegevens moet hebben om te voldoen aan diens verplichtingen op grond van de Wet. Voor dit doel zal Opdrachtgever:
a)rekening houdend met de aard van de handelingen met de Persoonsgegevens, voor zover mogelijk, met de BeterBaan meewerken door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, bij het vervullen van diens plicht om verzoeken van Betrokkenen te beantwoorden;
b)rekening houdend met de aard van de handelingen en de voor Opdrachtgever beschikbare informatie, de BeterBaan assisteren bij het nakomen van de verplichtingen tot beveiliging van de Persoonsgegevens, het voldoen aan de verplichting tot het melden van Incidenten zoals genoemd in artikel 7 (Beveiligingsincidenten melden), het uitvoeren van privacy impact assessments (PIA's) en het vooraf raadplegen van de privacy-toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) wanneer dat nodig is;
c)voor het overige de redelijkerwijs door BeterBaan verzochte medewerking verlenen zodat BeterBaan aan diens verplichtingen op grond van de Wet kan voldoen.
Artikel 30:  Informatieplicht opdrachtgever i.v.m. Privacy
1.In het algemeen zal Opdrachtgever BeterBaan informeren over feiten en omstandigheden die relevant zijn in verband met de verwerking van de Persoonsgegevens. Dit om er voor te zorgen dat BeterBaan  inzicht heeft in de verwerking van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever.
2.In ieder geval zal Opdrachtgever BeterBaan op de hoogte brengen van, en daarbij de nodige informatie verstrekken over:
a)ieder Incident zoals genoemd in artikel 7 (Beveiligingsincidenten melden);
b)ieder aan de Opdrachtgever gericht verzoek van een Betrokkene met betrekking tot diens Persoonsgegevens;
c)iedere belangrijke wijziging in de dienstverlening van Opdrachtgever die van invloed is op de verwerking van de Persoonsgegevens;
d)iedere beslaglegging op de servers of andere apparatuur waar de Persoonsgegevens op staan die in eigendom zijn van de Opdrachtgever of waar Opdrachtgever kennis van heeft;
e)alle informatie die nodig is om de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze Opdrachtgeversovereenkomst aan te tonen;
f)het bestaan van omstandigheden waardoor er een reële kans bestaat dat Opdrachtgever, dan wel een Sub-Opdrachtgever, failliet zal worden verklaard of surseance van betaling moet aanvragen.
Artikel 31: Beveiligingsmaatregelen m.b.t. Privacy
1.Opdrachtgever staat er voor in dat het, rekening houdend met de stand van de techniek, de beveiligingskosten, de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de handelingen die de Opdrachtgever met de Persoonsgegevens verricht en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de Betrokkenen, toepasselijke technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau van de Persoonsgegevens te waarborgen. Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico's, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens, ofwel per ongeluk ofwel onrechtmatig.
2.De beveiligingsmaatregelen moeten, waar passend, de volgende maatregelen omvatten:
a)de pseudonimisering en versleuteling van de Persoonsgegevens;
b)het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de systemen waarin de Persoonsgegevens worden verwerkt te garanderen;
c)het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;
d)een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de Persoonsgegevens;
e)technische voorzieningen om te zorgen dat de Persoonsgegevens worden afgescheiden van andere bij de Opdrachtgever opgeslagen gegevens.
3.Waar Opdrachtgever voor het uitvoeren van de Dienst toegang heeft tot de Persoonsgegevens, zal Opdrachtgever binnen diens organisatie maatregelen treffen om er voor te zorgen dat alleen Medewerkers toegang krijgen tot de Persoonsgegevens die daar noodzakelijkerwijs toegang toe moeten krijgen.
4.Opdrachtgever zal indien gevraagd aan BeterBaan een rapport verstrekken met daarin informatie over de status van de beveiliging, over voorgevallen Incidenten (zie artikel 7) en eventuele overige relevante informatie over de beveiliging.
5.Soorten gegevens waarvoor een Hoog Beveiligingsniveau noodzakelijk is:“Gevoelige gegevens” zijn gegevens die een indringend/persoonlijk beeld kunnen geven van iemand, bijvoorbeeld betaalgegevens, andere soorten financiële gegevens, locatiegegevens, beoordelingen van werknemers. “Bijzondere persoonsgegevens” ras of etnische achtergrond, genetische kenmerken, biometrische kenmerken om de Betrokkene te identificeren, strafrechtelijk verleden of strafrechtelijke feiten. BSN of een ander wettelijk identificatienummer Voor bijzondere Persoonsgegevens en gevoelige Persoonsgegevens geldt een hoger beveiligingsniveau dan voor gewone Persoonsgegevens.             
Artikel 32: Privacy Beveiligingsincidenten melden
1.In het geval dat zich aan de zijde van Opdrachtgever en/of een Sub-Opdrachtgever een (beveiligings)incident voordoet dat betrekking heeft op de Persoonsgegevens en dat per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot, of kan leiden tot, de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van, of de ongeoorloofde toegang tot de Persoonsgegevens, bijvoorbeeld (i) waardoor (er een risico bestaat dat) een onbevoegde derde toegang en/of de beschikking krijgt over de Persoonsgegevens, (ii) dan wel waardoor de Persoonsgegevens zijn, of kunnen worden gewijzigd en/of aangetast door een onbevoegde, (iii) dan wel waardoor de Persoonsgegevens verloren zijn gegaan zonder dat er een (complete) back-up is van die Persoonsgegevens (hierna: een “Incident”), zal Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging en uiterlijk binnen 12 uur aan BeterBaan melding maken van dit feit.
2.Opdrachtgever doet de melding aan de FG en of Directie van BeterBaan en bia mail , en bij gebreke daarvan, aan de gebruikelijke contactpersoon bij BeterBaan. De melding wordt zowel telefonisch al per mail gedaan en daarna verstrekt Opdrachtgever de overige informatie over het Incident per e-mail , waarbij zeer urgente informatie echter daarnaast ook telefonisch wordt doorgegeven.
3.Na de eerste melding houdt Opdrachtgever BeterBaan continue op de hoogte van de ontwikkelingen rond het Incident. Tevens overlegt Opdrachtgever op verzoek van BeterBaan over de acties die moeten worden ondernomen in verband met het Incident.
4.Bij de melding zal Opdrachtgever de volgende beschikbare informatie verstrekken:
a)een omschrijving van het Incident, waaronder de oorzaak van het Incident, de betreffende (categorieën) Persoonsgegevens, de aard van de Persoonsgegevens, de aard van het Incident, de omvang van het Incident, de (geschatte) hoeveelheid Persoonsgegevens waar het om gaat;
b)de (waarschijnlijke) gevolgen die het Incident heeft voor BeterBaan en de Betrokkenen;
c)welke maatregelen zijn genomen om de gevolgen van het Incident te beperken en/of de maatregelen die nog moeten worden genomen om de gevolgen te beperken en het tijdspad waarbinnen die maatregelen worden uitgevoerd;
d)als de Opdrachtgever een functionaris gegevensbescherming (FG) heeft, de naam en contactgegevens van de FG, en anders die van een andere contactpersoon bij Opdrachtgever;
e)alle overige informatie over het Incident waar BeterBaan om verzoekt en/of die relevant is voor BeterBaan om te weten als BeterBaan voor de Persoonsgegevens. Als het niet mogelijk is om deze informatie in één keer te geven, dan kan dat ook in stappen worden gedaan.
5.Opdrachtgever neemt alle benodigde maatregelen om de gevolgen van het Incident (verder) te beperken. Opdrachtgever doet dit eigener beweging en zoals verzocht door BeterBaan, mits die verzoeken voor Opdrachtgever te realiseren zijn met het oog op de kosten en de technische haalbaarheid. Opdrachtgever houdt BeterBaan continue op de hoogte van de genomen maatregelen.
6.Opdrachtgever zal op eigen kosten de door BeterBaan verzochte medewerking verlenen en alle benodigde en verzochte informatie verstrekken in verband met het melden van het Incident aan de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) en/of de Betrokkenen. Opdrachtgever zal het Incident niet eigener beweging melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en ook niet bij de Betrokkenen.
7.Nadat zich een Incident heeft voorgedaan zal Opdrachtgever die maatregelen nemen die nodig zijn om te zorgen voor betere beveiliging van de Persoonsgegevens. Opdrachtgever houdt BeterBaan op de hoogte van de genomen maatregelen.
8.Opdrachtgever houdt een register bij met alle Incidenten die zich hebben voorgedaan en verstrekt BeterBaan een kopie van het register op diens verzoek en in ieder geval bij het eindigen van deze Opdrachtgeversovereenkomst. Zolang Opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt voor BeterBaan bewaart Opdrachtgever de informatie in het register.
Artikel 33:  Eigen verplichtingen Opdrachtgever m.b.t. Privacy
1.Op grond van de Wet heeft de Opdrachtgever de zelfstandige verplichting om de Persoonsgegevens geheim te houden, uitsluitend handelingen met Persoonsgegevens te verrichten in opdracht van BeterBaan, er voor zorg te dragen dat Medewerkers ook uitsluitend handelingen met de Persoonsgegevens verrichten in opdracht van de BeterBaan en de Persoonsgegevens passend te beveiligen.
2.Daarnaast heeft Opdrachtgever op grond van de Wet onder andere de volgende zelfstandige verplichtingen:
a)de verplichting om een register bij te houden van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die Opdrachtgever ten behoeve van BeterBaan verricht, daaronder dus ook de handelingen die Opdrachtgever verricht, dit als Opdrachtgever meer dan 250 personen in dienst heeft, of als waarschijnlijk is dat de verwerking van de Persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen, het gebruik van de Persoonsgegevens niet incidenteel is, of het bijzondere categorieën van Persoonsgegevens betreft (artikel 30 AVG);
b)het hiervoor genoemde register op verzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens verstrekken (artikel 30 lid 4 AVG);
c)meewerken met verzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens (artikel 31 AVG);
d)(beveiligings)incidenten melden aan BeterBaan (artikel 33 lid 2 AVG);
e)een functionaris gegevensbescherming (FG) benoemen, in ieder geval als er sprake is van regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen en/of er sprake is van grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens (artikel 37 AVG);
f)de Persoonsgegevens niet (laten) doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar geen passend niveau voor bescherming van persoonsgegevens is, tenzij dat is toegestaan op grond van de Wet (artikel 44 AVG), zie ook artikel 12 van deze Opdrachtgeversovereenkomst.
3.Opdrachtgever verklaart te zullen voldoen aan de op Opdrachtgever rustende wettelijke verplichtingen omtrent het verwerken van de Persoonsgegevens.
Artikel 34: Privacy Controle Opdrachtgever
1.Opdrachtgever zal op verzoek van BeterBaan die informatie verstrekken die BeterBaan nodig heeft om na te gaan of Opdrachtgever aan diens verplichtingen en/of de Wet voldoet. De informatie zal worden verstrekt voor zover dit betrekking heeft op de naleving van deze Opdrachtgeversovereenkomst en/of de Wet.
2.Opdrachtgever zal BeterBaan in ieder geval de volgende informatie verstrekken:
a)informatie over de procedures bij Opdrachtgever om te zorgen dat de Medewerkers die handelingen verrichten met de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, en de verplichtingen en in de Wet naleven;
b)informatie over de beveiligingsprocedures en de naleving daarvan door Opdrachtgever;
c)informatie over de geheimhoudingsverklaringen die worden getekend door de Medewerkers (als zij niet een wettelijke geheimhoudingsplicht hebben);
d)eventuele uitgevoerde third party audits en de resultaten daarvan, waarbij Opdrachtgever eventuele vertrouwelijke informatie mag verwijderen.
3.Opdrachtgever zal BeterBaan onder de hieronder in dit artikel genoemde voorwaarden voor het uitvoeren van audits toegang verlenen tot diens terreinen, IT-systemen, administratie en interne documentatie zodat BeterBaan na kan gaan of Opdrachtgever aan diens verplichtingen uit hoofde van deze Opdrachtgeversovereenkomst en/of de Wet voldoet. De toegang zal worden verleend voor zover dit betrekking heeft op de naleving van deze Algemene Voorwaarden en/of de Wet. 
4.BeterBaan mag een derde partij aanwijzen om de audit uit te voeren. Op verzoek van Opdrachtgever zal BeterBaan er voor zorgen dat deze derde partij hetgeen hij in het kader van de audit verneemt geheim houdt in die zin dat hij het niet aan derden verstrekt tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat.
5.BeterBaan zal niet vaker dan één keer per kalenderjaar om een audit vragen, tenzij het gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat Opdrachtgever in de tussentijd niet aan diens (beveiligings)verplichtingen voldoet, bijvoorbeeld bij een Incident zoals omschreven in artikel 33 (Privacy Beveiligingsincidenten melden); in dat geval mag BeterBaan een audit uitvoeren indien zij dat noodzakelijk acht.
6.BeterBaan zal Opdrachtgever vooraf op de hoogte brengen van de audit en Opdrachtgever een redelijke termijn gunnen om zich op de audit voor te bereiden. Bij een audit naar aanleiding van een Incident zal deze "redelijke termijn" korter zijn dan bij een reguliere audit.
7.Als een instructie van de BeterBaan naar de mening van Opdrachtgever tot gevolg heeft dat de Wet wordt overtreden stelt de Opdrachtgever de BeterBaan daar onmiddellijk van op de hoogte.
8.Als uit de audit blijkt dat Opdrachtgever niet aan diens verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden voldoet, zal Opdrachtgever op eigen kosten meewerken aan de door BeterBaan verzochte maatregelen om alsnog aan die verplichtingen te voldoen. Daarbij wordt geen afbreuk gedaan aan de overige rechten die BeterBaan heeft op grond van deze Algemene Voorwaarden of op grond van de wet.
9.De kosten voor de audit komen voor rekening van BeterBaan, tenzij uit de audit blijkt dat Opdrachtgever niet aan diens verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden en/of de Wet voldoet. In dat geval is de BeterBaan gerechtigd de kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 35: Geheimhouding m.b.t. Privacy
1.Opdrachtgever zal geheimhouding in acht nemen met betrekking tot de Persoonsgegevens en de Persoonsgegevens niet doorgeven aan, of beschikbaar maken voor enige derde, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden.
2.Opdrachtgever zal er voor zorgen dat de Medewerkers gebonden zijn aan geheimhouding van de Persoonsgegevens. Dit geldt niet voor Medewerkers die een wettelijke, beroepsmatige geheimhoudingsplicht hebben, zij zijn op grond van de wet verplicht de Persoonsgegevens geheim te houden.
3.In het geval dat Opdrachtgever door een overheidsinstantie of een andere soort derde op basis van een op Europees recht gebaseerde wettelijke verplichting verplicht wordt om inzage te geven in de Persoonsgegevens of deze ter beschikking te stellen, en daarbij niet wordt verboden de BeterBaan daarover te informeren, zal Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan BeterBaan laten weten zodat BeterBaan stappen kan ondernemen om dergelijke inzage en/of terbeschikkingstelling te voorkomen. Als het niet mogelijk blijkt dergelijke stappen te nemen zal Opdrachtgever alleen die Persoonsgegevens ter beschikking stellen waartoe het op grond van de wet verplicht is. Opdrachtgever staat er voor in dat het geen inzage zal geven in Persoonsgegevens of Persoonsgegevens zal verstrekken aan enige overheidsinstantie of andere soort derde (Sub-Opdrachtgevers daarvan uitgezonderd) als daartoe geen op Europees recht gebaseerde wettelijke verplichting bestaat.
Artikel 36:  Privacy handelingen Sub-Opdrachtgevers
1.Opdrachtgever mag de handelingen met de Persoonsgegevens uitsluitend uitbesteden aan de onderaannemers (“Sub-Opdrachtgevers”) als deze schriftelijk worden gemeld aan BeterBaan Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Persoonsgegevens door te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BeterBaan. Externe Medewerkers die niet in dienst zijn bij de Opdrachtgever zijn ook aan te merken als Sub-Opdrachtgevers.
2.Opdrachtgever staat er voor in dat alle Sub-Opdrachtgevers:
a)garanderen dat zij met betrekking tot de Persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen toepassen zodat aan de vereisten van de Wet wordt voldaan en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd;
b)zich er schriftelijk toe verbinden om de verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van deze Algemene voorwaarden, voor zover betrekking hebbende op de aan de Sub-Opdrachtgever uitbesteedde handelingen met de Persoonsgegevens, na te komen.
3.Opdrachtgever mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van BeterBaan een Sub-Opdrachtgever vervangen of toevoegen. BeterBaan zal diens toestemming redelijkerwijs niet onthouden als de Sub-Opdrachtgever de Persoonsgegevens opslaat binnen de Europese Economische Ruimte en als is voldaan aan de in lid 2 van dit artikel genoemde eisen. Voor het inhuren en vervangen van externe Medewerkers geeft BeterBaan algemene toestemming.
4.Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het handelen en/of nalaten van de Sub-Opdrachtgevers.
5.Opdrachtgever is er ook verantwoordelijk voor om de Sub-Opdrachtgevers al dan niet op verzoek van de BeterBaan te dwingen de in deze Algemene Voorwaarden vastgelegde verplichtingen na te komen. Hieronder valt, zonder beperking, het naleven van de medewerkings- en informatieverplichtingen, het overdragen van de Persoonsgegevens aan BeterBaan, het niet doorgeven naar buiten de EER behoudens voor zover toegestaan op grond van deze algemene voorwaarden.
6.Als een Sub-Opdrachtgever die over de Persoonsgegevens beschikt surseance van betaling heeft aangevraagd of het faillissement van een Sub-Opdrachtgever is aangevraagd, zal Opdrachtgever er alles binnen diens vermogen aan doen om de Persoonsgegevens van de Sub-Opdrachtgever, en diens sub-Opdrachtgevers, terug te krijgen en er voor te zorgen dat de Sub-Opdrachtgever op verzoek van de BeterBaan de Persoonsgegevens vernietigt.
Artikel 37:  Doorgifte naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER) m.b.t. Privacy
1.De Persoonsgegevens mogen worden doorgegeven naar Sub-Opdrachtgevers of servers van Opdrachtgever die zich bevinden in landen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Op grond van de Wet geldt in principe een verbod om Persoonsgegevens door te geven naar een land buiten de EER waar geen “passend privacy-beschermingsniveau is”.
2.Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Persoonsgegevens door te geven naar een land buiten de EER waar geen passend beschermingsniveau is zonder (i) voorafgaande schriftelijke toestemming van BeterBaan te verkrijgen en, als die toestemming eenmaal is gegeven, (ii) zonder dat er sprake is van een grond die doorgifte mogelijk maakt.
Artikel 38:  Privacy  bij Exit
1.Bij of na het eindigen van de relatie tussen BeterBaan en Opdrachtgever zal Opdrachtgever op verzoek van BeterBaan op eigen kosten meewerken aan het overdragen van de Persoonsgegevens aan BeterBaan, dan wel aan een door BeterBaan aangewezen derde, binnen 30 dagen na het eindigen van de relatie. Dit overdragen kan ook gebeuren door BeterBaan de volledige toegang te geven tot alle Persoonsgegevens zodat BeterBaan, dan wel een door BeterBaan aangewezen derde, deze kan downloaden. Deze toegang zal gedurende een periode van minimaal 60 dagen na het eindigen van de relatie worden verleend.
2.Om er voor te zorgen dat BeterBaan de Persoonsgegevens kan blijven gebruiken na overdracht daarvan, zal Opdrachtgever de Persoonsgegevens in een gangbaar en bruikbaar format opslaan en ook als zodanig overdragen aan BeterBaan, dan wel daar als zodanig aan BeterBaan dan wel een door BeterBaan aangewezen derde toegang tot geven.
3.Nadat alle Persoonsgegevens overeenkomstig lid 1 zijn overgedragen zal Opdrachtgever deze op verzoek van BeterBaan volledig verwijderen (en het ertoe leiden dat alle Sub-Opdrachtgevers de Persoonsgegevens ook verwijderen), tenzij er een wettelijke plicht is die Opdrachtgever ertoe verplicht de Persoonsgegevens te behouden. In dat geval zal Opdrachtgever de Persoonsgegevens indien mogelijk anonimiseren zodat het niet meer mogelijk is de Betrokkenen weer te identificeren. Wanneer het niet mogelijk is om (bepaal)de Persoonsgegevens te anonimiseren, blijft de geheimhoudingsbepaling zoals genoemd in artikel 10 onverkort op de Persoonsgegevens van toepassing. In ieder geval zal Opdrachtgever de Persoonsgegevens verwijderen zodra er op de Opdrachtgever geen wettelijke plicht meer rust om ze te behouden.
Artikel 39:  Periodieke evaluatie en aanpassing m.b.t. Privacy
1.BeterBaan zal periodiek de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, waaronder de beveiligingsmaatregelen evalueren om te bezien of de feitelijke situatie en de afspraken nog actueel zijn of moeten worden ge-update.
2.In het geval dat zich wijzigingen voordoen in de Wet en/of andere op de verwerking van de Persoonsgegevens toepasselijke wet en/of regelgeving, zal Opdrachtgever op verzoek van BeterBaan in overleg treden teneinde deze Algemene Voorwaarden aan te passen om het in overeenstemming te brengen met die wijzigingen. Opdrachtgever zal gehouden zijn de door de BeterBaan verzochte, wettelijk verplichte, wijzigingen te accepteren.
3.In het geval dat zich andere wijzigingen voordoen die betrekking hebben op de verwerking van de Persoonsgegevens en van invloed zijn op de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, zal BeterBaan in overleg treden over het aanpassen van deze Algemene Voorwaarden in overeenstemming met dergelijke wijzigingen.
Artikel 40: Aansprakelijkheid m.b.t. Privacy
1.De Betrokkenen kunnen de Opdrachtgever rechtstreeks aanspreken op het niet-nakomen van diens verplichtingen op grond van de Wet. De Opdrachtgever kan ook een boete opgelegd krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens bij het niet-nakomen van diens verplichtingen op grond van de Wet. 
2.Als de BeterBaan wordt aangesproken voor iets waarvoor de Opdrachtgever en/of diens Sub-Opdrachtgevers verantwoordelijk is, zal de Opdrachtgever alle kosten, boetes en schadeclaims betalen waarvoor de Opdrachtgever en/of diens Sub-Opdrachtgevers verantwoordelijk kan/kunnen worden gehouden. BeterBaan zal, zo spoedig mogelijk nadat het bekend is geworden met zo’n aanspraak, Opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen.
3.Ten aanzien van de overige aansprakelijkheid tussen Opdrachtgeven en BeterBaan geldt hetgeen daarover is overeengekomen in de hoofdovereenkomst op grond waarvan de Dienst wordt verleend.
Artikel 41:  Algemene Privacy bepalingen
1.Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig of niet bindend mocht zijn, heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. De getroffen bepaling zal geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en de bedoelingen van Partijen zou nauw mogelijk benadert.
2.In geval van tegenstrijdigheid tussen de hoofdovereenkomst op grond waarvan de Dienst wordt verleend en deze Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen van deze Opdrachtgeversovereenkomst voorrang voor zover het gaat om bepalingen betreffende het verwerken van Persoonsgegevens. Bij overige tegenstrijdige bepalingen gaan die van de hoofdovereenkomst voor.
Artikel 42: Verbod doorplaatsing/doorlening
Het is de opdrachtgever verboden een naar hem uitgezonden medewerker ter beschikking te stellen aan derden, behoudens de schriftelijke toestemming hiervoor van BeterBaan uitzendbureau B.V.
Artikel 43: Geen tewerkstelling buitenland
Het is de opdrachtgever verboden om een aan hem uitgezonden medewerker buiten Nederland te werk te stellen zonder dat de opdrachtgever BeterBaan uitzendbureau B.V. daarin uitdrukkelijk gekend heeft en zonder dat de opdrachtgever daarvoor de schriftelijke toestemming van BeterBaan uitzendbureau B.V. heeft verkregen. Ter verkrijging van toestemming van BeterBaan uitzendbureau B.V. dienen te worden opgegeven het land en de plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden. De opdrachtgever dient de medewerker onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra BeterBaan uitzendbureau B.V. de toestemming aan de opdrachtgever voor het verrichten door de medewerker van de werkzaamheden buiten Nederland intrekt.
Artikel 44. Algemene gegevens BeterBaan uitzendbureau B.V.
KvK-nummer 17215047
RSIN 818746099
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam BeterBaan uitzendbureau B.V.
Statutaire zetel Eindhoven
Eerste inschrijving handelsregister 05-12-2007
Datum akte van oprichting 30-11-2007
Handelsnamen; BeterBaan 's-Hertogenbosch, BeterBaan uitzendbureau B.V., BeterBaan Helmond, BeterBaan Tilburg, BeterBaan Eindhoven, BeterBaan Rotterdam, BeterBaan BusinessRoom, BeterEntertainment, DoggyRecords.
Startdatum onderneming 30-11-2007
Activiteiten SBI-code: 78201 – Uitzendbureaus, SBI-code: 78202 – Uitleenbureaus, SBI- code:   9002   -   Dienstverlening   voor   uitvoerende   kunst,   SBI-code:   7490   -   Overige specialistische zakelijke dienstverlening
BTW nr.: BTW NL 8187.46.099.B01
Raborekening: NL43RABO0141194227
G rekening: NL80ABNA0990226239
Adres Hoofdvestiging: Keizersgracht 8, 5611 GD Eindhoven T 088-1799999 F 040-2197097
Ingangsdatum van deze Algemene Voorwaarden 01-01-2020
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te Eindhoven 01-01-2020

Copyright BeterBaan 2019 - Website: Van Dongen Design
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.